خانم دکتر آیت اللهی

تاریخ و محل تولد :1335 - قم

سوابق تحصیلی:

دکتری علوم قرآنی و حدیث از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

تدریس، تبلیغ، مدیریت در مراکز آموزشی و برنامه ریزی- رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان