اقدامات و فعالیت‌های کمیته ارتقا

1- بازنگری و اصلاح  رشته‌های اصلی حوزه علوم انسانی

    از ميان 12رشته تعیین شده جهت اصلاح در حال حاضر 3 رشته ذیل متولي دارد. مابقي رشته‌ها نیز در حال بررسی جهت واگذاری به مراکز می باشد. وضعیت رشته‌هایی که متولی آنها معین شده است به شرح ذیل می باشد:

             ـ رشته علوم تربيتي به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واگذار شده كه آن مجموعه با بررسي مشكلات، آسيب‌ها و نواقص گرايش‌هاي اين رشته،  گزارشی را به کمیته ارتقاء ارائه نموده است. در حال حاضر عناوین دروس این رشته پیشنهاد گردیده است و سرفصلهای مرتبط نیز در حال تدوین می باشد.

             ـ رشته‌های علوم سياسي و روابط بین‌الملل نيز به پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي واگذار شد، كه پس از بررسي وضعيت موجود، گرايش‌هاي لازم، عناوين و سرفصلهای طراحی شده توسط این پژوهشکده به دبیرخانه ارائه گردیده است.

 

جدول 1- رشته‌های اصلی علوم انسانی که قرار شد مورد اصلاح قرار بگیرند.

 

رشته

سازمان مسئول

مراحل پنج‌گانه برای ارتقاء رشته

1

2

3

4

5

1

علوم تربيتي

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ü

ü

ü

ü

 

2

علوم سياسي*

پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي

ü

ü

ü

ü

 

3

روابط بین‌الملل*

پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي

ü

ü

ü

ü

 

4

روان شناسی

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

5

فلسفه

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

6

جامعه شناسي

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

7

حقوق

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

8

مديريت

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

9

اقتصاد

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

10

هنر

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

11

معماري

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

12

تاریخ

در حال بررسی و تصمیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* جدول2- جدول گرایشهای پیشنهادی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي در خصوص رشته‌های واگذار شده

 

رديف

رشته

مقطع

گرايش

1

روابط بین‌الملل

 

كارشناسي

مطالعات منطقه‌اي

ديپلماسي و سازمانهاي بين‌الملل

جهان اسلام

ارشد

مطالعات منطقه‌اي

ديپلماسي و سازمانهاي بين‌المللي

حقوق بين‌المللي

جهان اسلام

نظريه پردازي

2

علوم سياسي

كارشناسي

سياستگذراي عمومي در ايران

جامعه شناسي سياسي

ارتباطات سياسي

حقوق سياسي

انديشه سياسي اسلام

مسايل امنيتي و دفاعي ايران

ارشد

سياستگذاري عمومي در ايران

جامعه شناسي سياسي

ارتباطات سياسي

حقوق سياسي

انديشه سياسي اسلام

دفاع و امنيت ملي

 

2- رشته‌های تأسیسی

از میان 54 رشته(جدول شماره 3)، عناوين،‌واحدها، سرفصلها و معرفي منابع برای 31 رشته تكميل شده ‌است كه 13 رشته از اين مجموعه، به شوراي گسترش ارسال شده‌اند و مابقي پس از تصويب كميته ارتقاء ارسال خواهند شد. دو رشته نیز توسط مجري طرح به شوراي گسترش ارسال و مصوب شده‌اند.

 

12 رشته از 54 رشته تأسيسي نيز صرفاً در حد عناوين و واحدها پيش رفته است، 11 رشته باقیمانده هم در حال بررسی و تدوین می‌باشند، كه در جدول شماره 3 مشخص شده‌اند. مشروح وضعیت تفکیکی رشته ها در فصل چهارم آمده است.

 

جدول شماره 3-  فهرست رشته‌هاي تأسيسي و وضعیت انجام آنها

 

رشته

مقطع

سازمان مسئول

 عناوین

 سرفصل

تعدادواحد

 منابع

1

اقتصاد اسلامي

كارشناسي

دانشگاه پيام نور (معاونت آموزشي)

ü

ü

ü

ü

2

اقتصاد اسلامي

كارشناسي ارشد

دانشگاه پيام نور (معاونت آموزشي)

ü

ü

ü

ü

3

اقتصاد (با گرایش اسلامی)

کارشناسی

دبیرخانه

ü

ü

ü

ü

4

اقتصاد (با گرایش اسلامی)

كارشناسي ارشد

دبیرخانه

ü

ü

ü

ü

5

اديان(یهودیت و مسیحیت)

كارشناسي

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

6

اديان ابراهيمي

كارشناسي ارشد

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

7

اديان ابراهيمي

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

ü

ü

8

اديان غير ابراهيمي

كارشناسي ارشد

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

9

اديان غيرابراهيمي

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

10

بانكداري اسلامي

كارشناسي

دانشگاه پيام نور (معاونت آموزشي)

ü

ü

ü

ü

11

بانكداري اسلامي

كارشناسي ارشد

دانشگاه پيام نور (معاونت آموزشي)

ü

ü

ü

ü

12

بانکداری (با گرایش اسلامی)

کارشناسی

دبیرخانه

ü

ü

ü

ü

13

بانکداری (با گرایش اسلامی)

كارشناسي ارشد

دبیرخانه

ü

ü

ü

ü

14

تاريخ تمدن اسلام و ايران

كارشناسي ارشد

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

ü

ü

ü

ü

15

تاريخ تمدن اسلام و ايران

دكتري

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

ü

ü

ü

ü

16

تاريخ علم دوره اسلامي

دكتري

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی

ü

ü

ü

ü

17

حقوق ارتباطات از راه دور

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

18

حقوق انرژي

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

19

حقوق بهداشت

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

20

حقوق فناوري‌اطلاعات و اينترنت

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

21

حقوق فناوري هسته‌اي

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

 

 

 

 

رشته

مقطع

سازمان مسئول

 عناوین

سرفصلها 

 تعدادواحد

 منابع

22

حقوق فناوري‌هاي زيستي و نانو

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

23

حقوق كشاورزي

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

24

حقوق منابع طبيعي

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

25

حقوق ورزش

كارشناسي ارشد

سازمان سمت

ü

ü

ü

ü

26

زبان ومعارف اسلامی

کارشناسی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

 

 

 

27

عرفان

کارشناسی

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني

ü

ü

 

 

28

عرفان اسلامي

كارشناسي ارشد

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

 

 

 

29

عرفان اسلامي

دكتري

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

 

 

 

30

عرفان(گرايش اسلامي)

كارشناسي ارشد

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

31

عرفان(گرايش اسلامي)

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

32

عرفان(گرايش غيراسلامي)

كارشناسي ارشد

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

33

عرفان(گرايش غيراسلامي)

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

34

غرب شناسي

كارشناسي ارشد

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی

ü

ü

 

 

35

فلسفه (حكمت متعاليه)

كارشناسي ارشد

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

ü

ü

ü

ü

36

فلسفه (حكمت متعاليه)

دكتري

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

ü

ü

ü

ü

37

فلسفه علم و فناوري

دكتري

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی

ü

ü

ü

ü

38

علوم قرآنی(قرآن و عرفان اسلامي)

كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم قرآني قم

 

 

 

 

39

علوم قرآنی(قرآن و عرفان اسلامي)

دكتري

دانشگاه علوم قرآني قم

 

 

 

 

40

علوم قرآنی(قرآن و علوم عقلي)

كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم قرآني قم

 

 

 

 

41

علوم قرآنی(قرآن و علوم عقلي)

دكتري

دانشگاه علوم قرآني قم

 

 

 

 

42

كلام

كارشناسي

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

43

كلام

كارشناسي ارشد

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

 

 

 

 

 

رشته

مقطع

سازمان مسئول

 عناوین

 سرفصل

واحد 

منابع 

44

كلام (گرايش كلام اسلامي و فلسفه دين)

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

ü

ü

45

كلام (گرايش يهوديت و مسيحيت)

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

ü

ü

46

كلام(گرايش اديان غيرابراهيمي)

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

ü

ü

47

كلام(گرايش اديان ابراهيمي)

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

ü

ü

48

كلام(گرايش كلام تطبيقي)

دكتري

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خميني(ره)

ü

ü

ü

ü

49

كلام اسلامي- شیعی

كارشناسي ارشد

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

 

 

 

50

كلام اسلامي- شیعی

دكتري

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

 

 

 

51

مديريت اسلامي

کارشناسی

دانشگاه پيام نور (دكتر ابوالحسني)

ü

ü

ü

ü

52

منطق

كارشناسي ارشد

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

ü

ü

ü

ü

53

میان‌رشته‌ای علوم اجتماعی

كارشناسي ارشد

سمت

 

 

 

 

54

میان‌رشته‌ای هنر

كارشناسي ارشد

سمت

 

 

 

 

 

 

3- رشته‌های مصوب در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

از میان 13 رشته ارسالی  به شورای گسترش، 4 رشته در شورای گسترش مطرح و تصویب شده اند. بقیه رشته ها نیز در شرف طرح و تصویب هستند.

 

جدول 4- وضعیت رشته‌ها در شورای گسترش

 

 رشته

های

مصوب

اقتصاد اسلامي

كارشناسي

اقتصاد اسلامي

كارشناسي ارشد

بانكداري اسلامي

كارشناسي

بانكداري اسلامي

كارشناسي ارشد

 

حقوق فناوري‌هاي زيستي و نانو

كارشناسي ارشد

حقوق فناوري‌اطلاعات و اينترنت

كارشناسي ارشد

حقوق ارتباطات از راه دور

كارشناسي ارشد

حقوق انرژي

كارشناسي ارشد

حقوق فناوري هسته‌اي

كارشناسي ارشد

حقوق منابع طبيعي

كارشناسي ارشد

حقوق بهداشت

كارشناسي ارشد

حقوق كشاورزي

كارشناسي ارشد

حقوق ورزش

كارشناسي ارشد

اقتصاد با گرایش اسلامی

کارشناسی

اقتصاد با گرایش اسلامی

كارشناسي ارشد

بانکداری با گرایش اسلامی

کارشناسی

بانکداری با گرایش اسلامی

كارشناسي ارشد

اقتصاد اسلامی

دکتری پژوهشی