باسمه تعالي

آيين‌نامه اجرايي
كميته ارتقاء متون درسي علوم انساني دانشگاه‌ها

مقدمه:
در اجراي مصوبه جلسه 111 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی مورخ 6/10/1384 ، آيين‌نامه اجرايي کمیته ارتقاء متون درسی علوم انسانی دانشگاه ها به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد.

ماده 1: وظايف :
1- بررسی و نقد جامع عناوین و سرفصلهای موجود يازده رشته اصلي علوم انساني.
2- پیشنهاد عناوین و سرفصلهای جدید اصلاحی در هر رشته
3- شناسایی متون درسی مناسب جهت معرفی به دانشگاه ها در هر رشته
4- شناسایی عناوین و سر فصلهای درسی در هر رشته که نیاز به متون جدید دارند.
5- تدوين و يا ترجمه متون مورد نياز در هر رشته

ماده2: اعضا :
الف) اعضاي حقوقي :
1- وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رييس كميته)
2- دبير شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي (دبير كميته)
3- رييس دانشگاه پيام نور
4- رييس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
5- رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
6- رييس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
7- رييس پژوهشكده مطالعات فرهنگي ـ اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
8- رييس دانشگاه معارف
9- معاون پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
10- رييس سازمان سمت
11- رييس دانشگاه باقرالعلوم
12- رييس دانشگاه علوم قرآني قم
13- معاون پژوهشي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)
14- دبير شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي
ب) اعضاي حقيقي:
1- جناب آقاي حجت‌الاسلام و المسلمين قمي
2- جناب آقاي حسن رحيم‌پور ازغدي
3- جناب آقاي دكتر كچوئيان
تبصره 1: اعضاي حقيقي به پيشنهاد دبير شوراي اسلامي‌شدن و تصويب شورا از ميان اعضاي شورا به مدت 3 سال، انتخاب و با حكم رييس شورا منصوب خواهند گرديد.

ماده 3: جلسات كميته هر يك ماه يك بار برگزار مي‌گردد و با حضور اكثريت نسبي اعضا رسميت مي‌يابد و غيبت بدون اطلاع،  بيش از 4 هفته متوالي، با تصويب كميته منجر به حذف عضويت مركز خواهد شد.
تبصره 1: با درخواست رييس و يا تصويب كميته، جلسات فوق‌العاده پيش از موعد مقرر برگزار خواهد گرديد.
تصره 2: شركت افرادي غير از اعضاء جلسه با تأييد دبيرخانه و بدون حق رأي امكان‌پذير است.

ماده 4: مراحل كاري و اجراء :
1- تصويب واگذاري پروژه بازنگري و اصلاح رشته به مركز متقاضي، از طرف كميته ارتقا
2- تصويب و تأمين اعتبار بودجه پيشنهادي مركز متولي پروژه، در كميته ارتقا
3- انجام پروژه توسط مركز مربوطه براساس شاخصهاي بازنگري و اصلاح، مصوب شوراي اسلامي‌شدن و ارايه گزارش از فازهاي اجرايي به دبيرخانه و در صورت لزوم به كميته ارتقاء
4- تصويب نهايي پروژه در كميته ارتقاء و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ماده 5: وظايف كلي هر مركز در فرآيند بازنگري و اصلاح هر رشته عبارتند از:
الف) بررسي وضعيت موجود هر رشته و ارايه گزارش مكتوب به دبيرخانه
ب) جمع‌آوري انتقادات و پيشنهادات صاحب‌نظران درباره وضعيت رشته
ج) برگزاري جلسات هم‌انديشي با استادان و مراكز صاحبنظران حوزه و دانشگاه در رشته مورد نظر و جمعبندي نظرات
د) ارايه نتيجه نهايي انجام پروژه شامل واحدها، عناوين، سرفصل‌ها و منابع پيشنهادي و معرفي متون مناسب براي ترجمه يا تدوين متن جديد
تبصره: ترجمه متن يا تأليف، فاز جداگانه‌اي است در صورت صلاحديد كميته، تصويب و اقدام مي‌گردد.
تبصره: دبيرخانه شورا حسب مورد جهت ارزيابي نتايج پروژه‌هاي انجام پذيرفته نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي اقدام خواهد كرد.

ماده 6: مصوبات كميته ارتقاء در صورت كسب اكثريت مطلق آراء، در حكم مصوبه شوراي اسلامي‌شدن خواهد بود.
تبصره: مصوبات كميته ارتقا در باب اصلاحات پيشنهادي در صورت كسب اكثريت نسبي آراء، جهت تصميم به شوراي اسلامي‌شدن ارجاع خواهد شد.