در اجرای وظایف محوله در ماده 6 آئین نامه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه علوم انسانی اسلامی بر اساس هدف و وظایف ذیل تشکیل شده است:

هدف کارگروه علوم انسانی:
ساماندهی سیاست پژوهی و سیاست گذاری در حوزه علم دینی و فرآیند تولید علم دینی و علوم انسانی اسلامی.

وظایف کارگروه علوم انسانی:
ماده 1 :
سیاست پژوهی در حوزه فرآیند علوم انسانی اسلامی و تدوین و پیشنهاد سیاست های راهبردی در سه سطح محتوا، ساختار و برنام جهت طرح شدن در شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی.
ماده 2 :
ساماندهی و هدایت مطالعات زیر بنایی برای رسیدن به یک نقشه و برنامه جهت تولید علوم انسانی اسلامی در سه حوزه محتوا، ساختار و برنامه.
ماده 3 :
آسیب شناسی، فرهنگ سازی و بسترسازی جهت توسعه نظریه پردازی در علوم انسانی با حمایت از ترویج فلسفه علوم انسانی و حمایت از عملیاتی سازی مدل های مطرح در علوم انسانی.

اعضاء محترم کارگروه علوم انسانی اسلامی:
1. حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه ( رئیس کارگروه )
مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2. حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم کلانتری ( عضو کارگروه )
رئیس دانشگاه معارف اسلامی
3. حجت الاسلام و المسلمین دکتر روح الله شاطری ( عضو کارگروه )
دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی
4. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا حسنی ( عضو کارگروه )
مدیر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
5. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود عیسوی ( عضو کارگروه )
مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
6. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی( عضو کارگروه )
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
7. حجت الاسلام و المسلمین دکترعلیرضا پیروزمند ( عضو کارگروه )
قائم مقام دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم
8. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا شاکرین ( عضو کارگروه )
مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
9. دکتر مهدی علیپور کلایی ( عضو کارگروه )
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
10. دکتر حسین خنیفر ( عضو کارگروه )
هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران
11. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد کاظم رجائی رامشه ( عضو کارگروه ))
هیأت علمی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

اهم مصوبات:
1- تصویب سياستهاي كلان توليد علوم انساني ديني در 5 محور ذیل:

ماهيت و چيستي علوم انساني
وضعيت موجود علوم انساني
وضعيت مطلوب علوم انساني
تدوين استراتژي‌هاي علوم انساني اسلامي
تهيه برنامه عملياتي بر اساس استراتژي منتخب