چاپ        ارسال به دوست

مصرف گرايي ايرانيان در فرآيند جهاني شدن

                                                                                                                                                                                                                                                                

مصرف گرايي ايرانيان در فرآيند جهاني شدن           

باتوجه به نظريه همبستگي مکانيکي وارگانيکي دورکيم، چرا در ايران پيوندهاي سنتي هماند مليت و قوميت ها در فرايند جهاني شدن از بين نرفته است.

با توجه به نظريه عقلانيت وبر چرا جهاني شدن گسترش عقلانيت وبري روابط غيرشخصي شدن در سازمان‌هاي و نهادهاي ايران را تحت تأثير قرار نمي دهد؟

چرا فرهنگ مصرف در ايران با توجه به نظريه رابطه ميان توليد سرمايه‌داري و فرهنگ مصرف مارکس توليد در ايران تعميق نمي شود اما مصرف از متوسط مصرف جهاني بيشتر است؟

آيا بر مبناي نظريه دانيل مي توان گفت در ايران جامعه‌اي اطلاعات محور شده است؟

با توجه به نظريه اولريخ بک که به عوارض جانبي ناشي از صنعتي شدن (اضافه توليد، مصرف گرايي، افزايش رفاه مادي) خطرهاي جهاني توليد مي کند چگونه توليد  5/1ميليون خودروي داخلي در ايران و ترافيک شهري و بين شهري در ايران مي تواند خطري منطقه اي و جهاني داشته باشد؟

بنا به نظريه اسکلير جهاني شدن عبارت است از افزايش و گسترش روابط و کنش هاي فراملي در گستره جهاني که دربرگيرنده شرکت هاي فراملي يک طبقه سرمايه دار فراملي و يک فرهنگ- ايدئولوژي مصرف گرايي است. با توجه به اين نظريه چرا در ايران قبل از انباشت مصرف فرهنگي انباشت مصرف کالاهاي مادي شکل گرفته است.

فرضيه:

انباشت سرمايه به هر شکلي اعم از توليدي و ارثي مي تواند به توليد فرهنگ مصرف بيانجامد. در ايران ميراث نفت و فرايند مصرف سرمايه داري، مقاطع ضدتوسعه ساخته است.

 

بررسي فرضيه:

با توجه به سؤال 6 در پاسخ به اين سؤال بايد اضافه کرد اثرات فرايند جهاني شدن در ايران در کدام حوزه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، شکل گرفته است؟ و آيا مصرف گرايي در ايران و فرايند جهاني شدن به عنوان يک متغير مستقل در آن دخالتي داشته است. در کلمبيا از علت کيفيت پايين محصولات آنها سوال کردند آنها گفتند :علت اين امر تقصير ما نيست ،تقصير دباغ خانه هاي داخلي است.در نهايت آنها گفتند:که تقصير به گردن گاوها است که براي خارش بدنشان پوست شان را به سيم خاردار مي مالند(هريسون455و456)آيا در بررسي مصرف گريي در ايران ما نيز مانند کلمبياي ها استدلال خواهيم کرد.

«نظريه نظام جهاني» چارچوبي نومارکسيستي دارد و چنانکه از عنوان آن بر مي آيد، از نظريه «نظام جهاني» والرشتين تأثير پذيرفته، ولي برخلاف نظريه هاي مارکسيستي کلاسيک و نظريه والرشتين که نقش و جايگاهي فرعي و «روبنايي» به سياست و فرهنگ مي دهند، در  نظريه اسکلير به حوزه سياست و فرهنگ بيشتر توجه شده است.

نظريه نظام جهاني بر مفهوم اعمال و کنش هاي فراملي استوار است؛ اعمالي که هرچند بين المللي هستند، ولي ضرورتاً توسط کارگزاران يا فاعلان دولتي انجام نمي شوند. از لحاظ تحليلي و نظري اعمال و کنش هاي مورد نظر در سه حوزه اقتصادي، سياسي و فرهنگي- ايدئولوژيک قرار مي گيرند، هرچند که در عالم واقع همپوشي‌هايي ميان آنها وجود دارد و شناسايي دقيق مرزهاي سه حوزه چندان آسان نيست. از ترکيب اين سه حوزه، منظومه‌اي بسيار فراگير و پيچيده پديد مي آيد که در نظريه مورد بحث، «نظام جهاني» ناميده مي شود (Sklair,1998:296).

اسکلير به صورت ضمني و يا آشکار تلاش مي کند، وجه تمايز نظريه خود را با نظريه هاي نومارکسيستي و به ويژه نظريه والرشتين نشان دهد. بنابراين در جاي جاي بحث خود بر اين نکته تأکيد مي کند که نبايد «نظام جهاني» را با نظام جهاني سرمايه داري برابر دانست، چرا که فراتر از آن است. نظريه نظام جهاني از لحاظ زماني، به سال هاي پاياني سده بيستم معطوف است و در پايان سده بيستم گرچه هنوز هم نيروهاي مسلط سرمايه داري جهاني در کار هستند، اما نظام جهاني همان نظام سرمايه داري به شمار نمي آيد.

هرکدام از اين سه حوزه تشکيل دهنده «نظام جهاني» در برگيرنده يک عنصر سازنده و ويژگي بخش است. عنصر سازنده حوزه اقتصادي شرکت هاي فراملي هستند که مهم ترين شکل نمادين اعمال اقتصادي فراملي به شمار مي آيند. اين جايگاه در حوزه سياسي، به طبقه سرمايه دار فراملي اختصاص دارد که هنوز به مرحله بلوغ و کمال خود نرسيده است و هسته و اساس حوزه فرهنگ را نيز فرهنگ ايدئولوژي مصرف گرايي تشکيل مي دهد. اين سه عنصر در خدمت تداوم و رشد نظام جهاني سرمايه داري هستند (Sklair,1998:297).

درايران سرانه مصرف فراصنعتي را مي توان در تعداد کاربران اينترنت که برابر 28500000کاربر است و تعداد دستگاه‌هاي تلفن همراه که68000000 دستگاه است جستجو مي کرد. آنچه در ايران در قبل از مدرنيته است  تعداد خودروي ساخته شده مي باشد.

در حوزه اقتصادي، نظام سرمايه داري جهاني قلمرو و مکاني تنگ و محدود به توده هاي مزدور و اکثر کشورها اختصاص مي دهد. کارگران که مولدان مستقيم کالاها و خدمات هستند، فقط در چارچوب طيف محدودي که ساختارهاي طبقاتي موجود در سرمايه داري‌هاي ملي ممکن مي کنند، آزادي و اختيار شغلي و حرفه اي دارند. در حوزه سياسي هم ميزان ادغام طبقات تابع بسيار ناچيز است. به بيان روشن تر، نظام سرمايه داري جهاني در پيشرفته ترين مرحله خود نياز بسيار اندکي به طبقات تابع موجود در حوزه سياسي دارد. در دموکراسي هاي پارلماني معمولاً احزاب مردم را براي رأي دادن تشويق و بسيج مي کند و در نظام هاي سرمايه داري غير دموکراتيک، حتي اين شرايط حداقل نيز وجود ندارد (Sklair,1998:297).

برخلاف حوزه اقتصادي و سياسي که اکثر طبقه هاي تابع در آن چندان محلي از اعراب ندارند، در حوزه فرهنگ و ايدئولوژي، هدف سرمايه داري جهاني عبارت است از ادغام کامل همه طبقه ها و به ويژه طبقه هاي تابع. سرمايه داري جهاني در اين حوزه مي کوشد با اجراي پروژه اي فرهنگي- ايدئولوژيک مردم را ترغيب کند تا بيش از نيازهاي زيستي خود مصرف کنند. با اجراي چنين پروژه اي، صاحبان منافع خصوصي مي توانند انباشت سرمايه را تداوم بخشند و نظام سرمايه داري جهاني به حيات خود ادامه دهد (Sklair,1998:297).

بنابراين از ديدگاه اسکلير جهاني شدن عبارت است از افزايش و گسترش روابط و کنش هاي فراملي در گستره جهاني. اين فرايند به واسطه شکل گيري شبکه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهان گستر- که دربرگيرنده شرکت هاي فراملي، يک طبقه سرمايه دار فراملي و يک فرهنگ- ايدئولوژي مصرف گرايي است- تداوم مي يابد و پرشتاب تر مي شود. به بيان ديگر در نظريه اسکلير جهاني شدن معطوف به شکل گيري يک جامعه جهاني ادغام گر است که بر منطق انباشت و ابزارهاي سياسي- فرهنگي کارآمد سرمايه داري استوار است.

فرايند اقتصاد در نظام جهاني با توجه به نظريه اسکلير اگرچه نيروهاي مسلط سرمايه داري جهاني در کار هستند اما ديگر نظام جهاني همان نظام سرمايه داري نيست امروز عرصه اقتصاد سرتاسر کره زمين را دربرگرفته است و تقليد و محدوديت محلي ملي و منطقه اي چنداني ندارد پس مي توان از پايان عصر اقتصادهاي ملي سخن گفت (Baker,1998,1).

در پايان عصر اقتصاد ملي در ايران، چه اتفاقي افتاده است، ايران در حال حاضر 5/1 ميليون دستگاه خودرودرسال سرهم بندي (مونتاژ) و توليد مي کند که تمامي اين خودروها در داخل مصرف مي شود ايرانيان مجبورند از توليدات خودروي داخلي استفاده کنند. خودروسازان ايراني براي اينکه خودروهاي خود را به فروش برسانند، خود فرايند دريافت وام را نيز از طريق ليزينگ‌هاي مختلف شکل داده اند. يارانه نفت و کارگر ارزان، مي تواند دو عنصر کليدي خودروي ارزانتر باشد ولي مديريت متأثر از فضاي رانت سياسي هيچ دغدغه اي ندارد تا خودروهاي خود را چنان با کيفيت توليد کند تا بتواند در بازار جهاني آن را به فروش رساند. اين خودروها از طريق فرايند تبليغات و سامانه وام خودرو در داخل مشتري پيدا مي کنند اگر خودروسازان ايراني با مشکل فروش هم مواجه شدند از طريق رانت سياسي بالا بردن تعرفه هاي خودروهاي وارداتي و هماهنگي با نهادهاي دولتي و غيردولتي خودروهاي خود را به فروش خواهند رساند. البته تا کنون فرايند اشاعه مصرف و فرهنگ تقليد و چشم و هم‌چشمي سبب شده تا خودروسازان ايراني مشکلي براي فروش نداشته باشند اگرچه تورم فزاينده نيمه دوم سال 1391، هم کار خودروسازان را سخت کرده و هم اشاعه مصرف در حوزه خودرو با تأمل مشتريان روبرو کرده است.

در ايران سرانه مصرف مسکن، سرانه مصرف سبد خوراکي، سرانه مصرف فرهنگي، با هم هيچ توازني ندارد و از سرانه متوسط جهاني نيز بيشتر است.

در ايران خودکفايي تشويق مي شود، بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در راستاي بهينه شدن صنايع در روابط توليد توصيه هايي دارند ولي به آنچه کمتر توجه مي شود توجه به مصرف بهينه مي باشد.

اين موضوع باعث شده ضد توسعه اي بودن ميراث نفت و مصرف، هم از فرايند تبليغات مصرف گرايي جهاني تبعيت کند و هم سندرم بومي خود را داشته باشد. در ايران توليد خودروها هيچ توازن و نسبت روشني با گسترش جاده هاي شهري و بين شهري و ميزان آلودگي هاي شهري ندارد.

فرايند مصرف گرايي با توجه به سرانه مصرف ايران در دهک‌هاي داراي درآمد و سرانه مصرف دنيا، تا حدي زاييده، مدرنيته و تا حدي نيز از رفتار اشراف‌گري در ايران ناشي شده است اما همبستگي مصرف بيشتر در ايران، به فرايند آگاهي از مصرف جهاني نيز متأثر است.

ايران در فرايند جهاني شدن در حوزه اقتصاد و صنعتي شدن با اغماض در حوزه کشورهاي شروع به توسعه، نه در حال توسعه قرار دارد. اين بدان معناست فرايند جهاني شدن در حوزه صنعت در ايران به طور کامل جنيني است و اگر هم در خودروسازي در مقام نوزدهم جهان هستيم اما در ميزان صادرات خوردو هيچ بهره اي از بازار جهاني نداريم.

ميزان واردات در ايران به اندازه اي است که نظريه جهاني کردن در حوزه هاي مختلف به نظريه جهاني شدن ترجيح پيدا مي کند.

ايرانيان در مقايسه فرهنگي با ديگر ملل خود را با کشورهاي توسعه يافته اروپايي و در مقايسه اقتصادي با کشورهاي پيشرفته آسياي جنوب شرقي مثل ژاپن و کره جنوبي مقايسه مي کنند.

اين موضوع نيز باعث شده سياستمداران در پي آن باشند تا به جاي توسعه شاخص هاي صنعتي شدن و فراصنعتي شدن بيشتر بر شاخص هاي دولت رفاهي که مورد توصيه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است بپردازند، از همين رو اقتصاد ايران قبل از اينکه صنعتي شود ميل مصرف گرايي شديد پيدا مي کند.

نقد فرضيه:

اسکلير به درستي مي گويد نظام جهاني با نظام جهاني سرمايه داري برابر نيست (گل محمدي 58) اما آنچه که او درست تر مي گويد: اين است که در پايان قرن بيستم نيروهاي مسلط هنوز هم سرمايه داران جهاني هستند.

تسلط نيروهاي سرمايه داري جهاني فرايند صنعتي شدن براي کشورهاي در حال توسعه را جهاني شدن نمي خواهد بلکه سرمايه داري جهاني چاره اي نمي بيند مگر اينکه براي بقاي خويش از منابع ارزان انساني و مادي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي جهان سوم به همين صورت بهره ببرد. از همين رو اگر چه فرايند جهاني شدن به سوي توازن صنعتي و فراصنعتي کشورهاي مختلف ميل مي کند اما جهاني کردن رويه غالب کشورهاي توسعه يافته به خصوص غرب مي باشد.

اسکلير اين وجه کارکردي سرمايه داري جهاني را در هاله نظريه خود از ياد مي برد و همين موضوع نيز به خوبي فرايند توسعه فرهنگ مصرفي و نه توسعه مصرف فرهنگي در ايران و بسياري از کشورها را توضيح مي دهد.

منابع:

 

گل محمدي، احمد. جهاني شدن، فرهنگ، هويت ،تهران، ني ،1381

رابرتسن، رولند. جهاني شدن،کمال پولادي، تهران، ثالث ،1381

هريسون لارنس و ساموئل هانتينگتون، اهميت فرهنگ، انجمن توسعه مديريت ايران ،تهران، اميرکبير، 1383

ضمائم

آمارتلفن همراه در سال 1390

آمار کاربران اينترنتي

آمار واردات سال 1390

 

ايران از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت، رتبه‌ ٣١ را دارد!

شهريور ۲۲م, ۱۳۹۰

ضریب نفوذ ایران در تلفن های ثابت

ايران تقريبا ۶٨ ميليون مشترک موبايل و از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت رتبه‌ ٣١ را دارد!!

مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص ضريب نفوذ تلفن ثابت در ميان ١۴٢ کشور جهان در رده ٣١ قرار داد.
در اين رده‌بندي تايوان در صدر قرار گرفته و ايسلند و هنگ کنگ نيز دوم و سوم شدند. همچنين کشورهاي مالت، کره جنوبي، سوئيس، فرانسه، آلمان، بريتانيا و لوکزامبورگ نيز به ترتيب رده‌هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
پايين جدول نيز به کشورهايي مانند تيمور شرقي، روآندا، موزامبيک، بوروندي، تانزانيا، چاد، هائيتي، بنگلادش، نيجريه و زامبيا اختصاص يافت.
در اين رده‌بندي کشورها براساس داشتن خطوط ثابت تلفن فعال به ازاي هر ١٠٠ نفر دسته‌بندي شده‌اند. به‌ طوري که بالاترين عملکرد مربوط به تايوان است که در اين کشور به ازاي هر ١٠٠ نفر ٧٠.٨ خط تلفن ثابت فعال وجود دارد. ضريب مربوط به ايسلند و هنگ کنگ نيز ۶٣.٧ و ۶١.۶ است.
ضريب نفوذ خطوط تلفن ثابت در ايران نيز ٣۶.٣ اعلام شده است. ايران در رده بندي سال قبل با ضريب نفوذ ٣۴.٨ در رده ٣۶ جهان قرار گرفته بود. همچنين ايران در اين رده‌بندي در بين کشورهاي منطقه خاورميانه در رده دوم قرار گرفته است. در بين کشورهاي آسيايي نيز هفتم شده است.
همچنين مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص اشتراک تلفن همراه در ميان ١۴٢ کشور جهان در رده ٨۵ قرار داد.

در اين رده‌بندي هنگ کنگ در صدر قرار گرفته و عربستان سعودي و مونتنگرو نيز دوم و سوم شدند.
کشورهاي پاناما، ويتنام، سورينام، روسيه، عمان، کويت و فنلاند نيز به ترتيب رده‌هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند. در پايين جدول نيز نام کشورهايي مانند اتيوپي، بوروندي، مالاوي، چاد، نپال، موزامبيک، لسوتو، روآندا، بورکينافاسو و زامبيا به چشم مي‌خورد.
ايران در اين رده‌بندي از کشورهايي مانند آمريکا، مصر، ترکيه، مکزيک، کاناد، چين و هند بالاتر قرار گرفته است. همچنين ايران در منطقه خاورميانه در رده نهم قرار گرفت.
ايران در رده‌بندي قبلي مجمع جهاني اقتصاد در رده ٩۵ جهان قرار گرفته بود که به اين ترتيب رتبه ايران امسال نسبت به سال قبل ١٠ پله بهبود يافته است. در اين رده‌بندي کشورها بر اساس تعداد اشتراک تلفن همراه در هر ١٠٠ نفر دسته‌بندي شده‌اند.
به طوري که بالاترين عملکرد مربوط به هنگ کنگ است که در اين کشور به ازاي هر ١٠٠ نفر ١٩٠.٢ خط تلفن همراه وجود دارد. ضريب مربوط به کشورهاي عربستان سعودي و مونتنگرو نيز ١٨٧.٩ و ١٨۵.٣ است.
ضريب نفوذ مشترکان تلفن همراه در ايران نيز ٩١.٢ اعلام شده است. با احتساب جمعيت ٧۵.١ ميليون نفري ايران و در نظر گرفتن شاخص فوق مي‌توان نتيجه گرفت که هم‌اکنون بيش از ۶٨ ميليون اشتراک تلفن همراه در ايران وجود دارد


 

28/5 ميليون كاربر اينترنت داريم

آخرين بررسي ها از وضعيت شبکه مخابراتي کشور نشان مي دهد که بالغ بر 28.5 ميليون کاربر اينترنت در ايران وجود دارد و 334 دانشگاه نيز از طريق فيبرنوري به اينترنت دسترسي دارند.
هم اکنون 26 ميليون و 362 هزار و 370 خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد و ضريب نفوذ اين نوع تلفن 34.6 درصد است؛ اين درحالي است که شرکت مخابرات ايران در آخرين گزارشهاي خود تعداد کاربران تلفنهاي همراه را 48 ميليون نفر اعلام کرده که از اين ميان 16 ميليون نفر مشترک سيم کارت دائمي و 32 ميليون نفر نيز مشترک سيم کارتهاي اعتباري مخابرات هستند.
براساس آمار منتشر شده از عملکرد شرکت مخابرات در سال 90 ، اين شرکت بالغ بر 5 ميليون و 700 هزار شماره موبايل داير کرده که از اين تعداد، موبايل هاي دائمي 150 شماره و تعداد موبايلهاي اعتباري برابر 5 ميليون و 500 هزار شماره بوده است.
با اين وجود ضريب نفوذ مشترکان موبايل مخابرات در کشور بالغ بر 63 درصد عنوان شده و 53 هزار و 306 کيلومتر از جاده هاي اصلي و فرعي و 6 هزار و 680 کيلومتر از مسير ريلي کشور تحت پوشش شبکه موبايل قرار دارد که براين اساس 99 درصد از جاده هاي اصلي، 80 درصد از جاده هاي فرعي و 82 درصد از مسير ريلي کشور تحت پوشش شبکه موبايل مخابرات قرار دارد و 1163 شهر نيز داراي پوشش اين نوع تلفن هستند.
آمارها نشان مي دهد که تعداد روستاها و مزارع داراي ارتباط تلفني در کشور 52 هزار و 500 روستا است و مردم 33 هزار و 136 روستا نيز داراي تلفن خانگي هستند؛ براين اساس مخابرات براي سهولت انجام امور مردم 10 هزار دفتر ICT روستايي نيز ايجاد کرده است.
نگاهي به آخرين وضعيت شبکه مخابراتي حاکي از آن است که 229 هزار دستگاه تلفن همگاني شهري و 178 هزار و 100 دستگاه تلفن همگاني راه دور در کشور نصب شده است.
همچنين در زمينه ارائه خدمات اينترنت بايد گفت که يکهزار و 154 شهر متصل به شبکه ديتا شده و تعداد کاربران اينترنت نيز با محاسبه کاربران اينترنت کم سرعت دايل آپ و پرسرعت ADSL حدود 28.5 ميليون نفر تخمين زده مي شوند.
هم اکنون و براساس بررسي هاي صورت گرفته 683 هزار و 129 پورت اينترنت پرسرعت توسط مخابرات داير شده و شمار پورتهاي نصب شده نيز يک ميليون و 426 هزار و 419 خط ADSL است.
به گزارش مهر، شبکه مخابرات کشور در ارتباطات مخابراتي فرعي و راه دور 80 هزار و 913 کيلومتر فيبرنوري و در داخل شهر نيز 20 هزار و 624 کيلومتر فيبرنوري کشيده است و علاوه بر اتصال 30 هزار و 682 شعبه بانکداري الکترونيکي، از طريق فيبرنوري نيز به 334 دانشگاه اينترنت واگذار کرده است.
هم اکنون 111 کشور از 269 اپراتور دنيا با شرکت مخابرات ايران داراي سرويس رومينگ بين الملل هستند.


 

آمار واردات سال 1390

رديف

سال

نام کشور

ارزش (دلار)

نمايش جزئيات

1

1390

امارات متحده عربي

17,473,056,135 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

2

1390

چين

7,387,518,612 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

3

1390

جمهوري كره

4,739,394,090 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

4

1390

آلمان

3,449,978,928 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

5

1390

تركيه

3,079,950,785 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

6

1390

سوئيس

2,493,745,451 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

7

1390

فرانسه

1,798,631,109 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

8

1390

ايتاليا

1,690,919,139 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

9

1390

ژاپن

1,304,743,673 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

10

1390

هند

1,179,691,287 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

11

1390

سوئد

970,410,788 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

12

1390

اتريش

803,158,466 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

13

1390

هلند

797,236,468 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

14

1390

فدراسيون روسيه

763,304,664 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

15

1390

سنگاپور

680,645,951 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

16

1390

بلژيك

668,326,033 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

17

1390

منطقه آزاد چابهار

627,151,296 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

18

1390

برزيل

617,172,432 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

19

1390

مالزي

532,337,609 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

20

1390

اسپانيا

529,714,540 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

21

1390

تايوان

441,331,138 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

22

1390

قبرس

410,490,506 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

23

1390

روماني

408,094,620 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

24

1390

اوكراين

401,068,520 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

25

1390

تايلند

293,036,646 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

26

1390

پاكستان

255,838,407 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

27

1390

اندونزي

188,429,443 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

28

1390

هنگ كنگ

184,006,162 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

29

1390

انگلستان

151,576,502 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

30

1390

منطقه ازاد بندرانزلي

150,781,773 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

31

1390

ايرلند

140,061,661 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

32

1390

عربستان سعودي

139,262,910 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

33

1390

ازبكستان

137,869,499 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

34

1390

قزاقستان

135,723,231 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

35

1390

دانمارك

135,321,036 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

36

1390

منطقه آزاد كيش

132,025,125 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

37

1390

آرژانتين

129,922,947 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

38

1390

عراق

121,436,248 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

39

1390

كانادا

112,476,713 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

40

1390

ايالات متحده آمريكا

100,272,496 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

41

1390

فيليپين

100,206,441 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

42

1390

كويت

92,560,630 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

43

1390

فنلاند

89,703,237 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

44

1390

بلغارستان

79,310,381 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

45

1390

استراليا

77,811,681 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

46

1390

عمان

73,325,088 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

47

1390

سري لانكا

73,003,570 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

48

1390

نيوزيلند

72,452,411 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

49

1390

بنگلادش

67,988,202 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

50

1390

پرتغال

64,521,890 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

51

1390

(بلوروس ( روسيه سفيد

59,256,190 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

52

1390

مصر

57,781,774 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

53

1390

لوگزامبورگ

57,184,516 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

54

1390

آفريقاي جنوبي

50,728,760 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

55

1390

تركمنستان

48,507,472 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

56

1390

ساير كشورهاي خارجي

48,160,534 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

57

1390

لبنان

43,540,871 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

58

1390

لهستان

42,416,327 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

59

1390

آذربايجان

37,591,920 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

60

1390

جمهوري چك

35,256,648 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

61

1390

ارمنستان

32,594,501 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

62

1390

مجارستان

27,241,667 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

63

1390

جمهوري عربي سوريه

26,224,030 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

64

1390

اسلووني

23,446,847 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

65

1390

نروژ

22,826,040 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

66

1390

تاجيكستان

18,256,538 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

67

1390

يونان

18,030,331 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

68

1390

ليختن اشتاين

16,491,103 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

69

1390

بحرين

16,435,109 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

70

1390

موزامبيك

15,411,663 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

71

1390

ويتنام

14,443,747 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

72

1390

جزايرانتيل هلند

14,357,185 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

73

1390

اردن

13,073,576 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

74

1390

صربستان

12,364,435 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

75

1390

غنا

11,231,195 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

76

1390

جمهوري متحده تانزانيا

10,223,021 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

77

1390

افغانستان

9,985,465 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

78

1390

اسلواكي

9,915,160 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

79

1390

شيلي

9,040,627 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

80

1390

گرجستان

7,820,207 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

81

1390

قطر

7,394,279 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

82

1390

كنيا

6,335,556 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

83

1390

منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي

6,288,149 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

84

1390

سيشل

5,941,291 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

85

1390

زيمبابوه

5,752,847 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

86

1390

يوگسلاوي

5,741,909 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

87

1390

اروگوئه

5,293,392 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

88

1390

ناميبيا

5,052,722 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

89

1390

قرقيزستان

4,777,287 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

90

1390

كرواسي

4,672,042 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

91

1390

موناكو

4,387,980 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

92

1390

مالاوي

3,904,633 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

93

1390

الجزاير

3,899,989 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

94

1390

اكوادور

3,358,275 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

95

1390

آندورا

3,086,515 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

96

1390

منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر

2,985,860 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

97

1390

مكزيك

2,858,728 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

98

1390

منطقه آزاد قشم

2,591,833 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

99

1390

اسكاتلند

2,482,172 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

100

1390

پاناما

2,446,386 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

101

1390

تونس

2,107,317 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

102

1390

استوني

1,905,430 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

103

1390

بوسني وهرزگوين

1,674,788 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

104

1390

(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي

1,246,017 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

105

1390

رينيون

1,190,018 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

106

1390

زامبيا

1,085,613 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

107

1390

مونته نگرو

1,046,050 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

108

1390

(لتوني(لاتويا

964,420 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

109

1390

آمريكن ساموآ

829,985 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

110

1390

سودان

726,994 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

111

1390

ليتواني

686,491 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

112

1390

كلمبيا

650,819 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

113

1390

مالتا

544,930 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

114

1390

منطقه ويژه اقتصادي حسن رود

504,274 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

115

1390

موريس

486,034 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

116

1390

ساحل عاج

411,943 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

117

1390

كامرون

351,923 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

118

1390

(سكوي نفتي ابوذر(بوشهر

301,680 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

119

1390

كوبا

301,231 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

120

1390

نيكاراگوئه

275,929 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

121

1390

ماكائو

238,454 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

122

1390

بوليوي

232,452 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

123

1390

جمهوري مولداوي

218,070 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

124

1390

مغولستان

217,757 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

125

1390

آروبا

212,231 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

126

1390

هندوراس

193,732 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

127

1390

ترينيدادوتوباگو

188,018 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

128

1390

پرو

171,215 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

129

1390

كنگو

159,682 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

130

1390

كيپ ورد

159,339 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

131

1390

مراكش

155,868 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

132

1390

كاستاريكا

152,423 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

133

1390

اتيوپي

140,507 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

134

1390

كالودينا جديد

125,665 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

135

1390

سن مارينو

119,141 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

136

1390

ايسلند

99,548 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

137

1390

سومالي

97,241 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

138

1390

منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان

91,162 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

139

1390

ونزوئلا

75,206 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

140

1390

سوازيلند

65,177 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

141

1390

سورينام

62,968 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

142

1390

بوروكينافاسو

54,685 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

143

1390

جمهوري دموكراتيك خلق كره

50,794 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

144

1390

تونگا

39,977 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

145

1390

ماداگاسكار

33,914 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

146

1390

نپال

30,799 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

147

1390

جزيره من

29,309 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

148

1390

كريباتي

26,853 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

149

1390

(جزيره كريسمس (استراليا

23,019 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

150

1390

يمن

15,923 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

151

1390

آلباني

15,848 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

152

1390

پورتوريكو

11,708 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

153

1390

اوگاندا

10,966 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

154

1390

توكلائو

9,413 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

155

1390

پاراگوئه

6,196 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

156

1390

سرزمين انگليسي اقيانوس هند

5,416 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

157

1390

(برونئي (دارالسلام

4,692 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

158

1390

آسيا- اروپا

4,606 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

159

1390

جيبوتي

3,680 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

160

1390

گواتمالا

2,904 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

161

1390

منطقه ازاد خرمشهر(اروند)

2,613 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

162

1390

جمهوري آفريقاي مركزي

793 $

http://tccim.ir/images/more.jpg

مجموع

57,466,937,725 $

 

 


١١:١٩ - دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٢    /    عدد : ٢٦٣٢٤٩    /    تعداد نمایش : ٦٦٦٦


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج