بسمه تعالی
آيين نامه
ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در دانشگاهها و مراكز آموزشي

مقدمه
با استناد به ماده 3 آيين نامه شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور ايجاد هماهنگي و فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي تحقيق سياستها و برنامه‌هاي مصوب مربوط به اسلامي شدن مراكز آموزشي ستادهايي به نام «ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در دانشگاهها و مراكز آموزشي» در وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل مي‌شود كه پس از اين به عنوان «ستاد تعميق» از آن ياد خواهد شد.
مادة1: شرح وظايف
1ـ تهيه و تدوين سياستهاي مناسب براي تعميق و ارتقاي ارزش‌هاي ديني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي و پيشنهاد آنها به دبيرخانه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي.
2ـ برنامه‌ريزي در چارچوب سياستهاي مصوب شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي.
3ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات مربوطه به هر دستگاه و ارائه پیشنهادات جهت بهینه سازی مصوبات.
4ـ ارائه گزارش منظم از عملكرد ستاد تعمیق به دبيرخانه شوراي اسلامي شدن.
5ـ پيگيري تشكيل كميته‌هاي كارشناسي يا جلسات هم‌انديشي در دستگاه مربوطه در خصوص  موضوعات ارجاعي دبيرخانه كه مستلزم همفكري ستاد تعميق به عنوان بازوي فكري دبير‌خانه مي‌باشد.
مادة2: تركيب اعضاء ستاد تعميق
الف)  دستگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  و دانشگاه آزاد اسلامي
1. رئيس دستگاه به عنوان رئيس ستاد تعميق
2. دبير ستاد تعميق
3. معاون فرهنگي
4. معاون دانشجويي
5. معاون پژوهشي
6. معاون آموزشي
7. معاون پشتيباني، اداري و مالي
8. دبیران كميته‌هاي كارشناسي
9. نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
10. دبير شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي
11. سه‌ نفر از شخصيت‌هاي حوزوي و دانشگاهي به پيشنهاد دستگاه‌ها و تأييد شوراي اسلامي شدن.
ب) وزارت آموزش و پرورش
1. وزير آموزش و پرورش ـ رئيس ستاد تعميق
2. دبير ستاد تعميق
3. معاون پرورشي و تربيت بدني
4. رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
5. معاون آموزش و نوآوري
6. معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت
7. دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش
8. دبير شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي
9. دبيران كميته‌هاي كارشناسي
10. سه نفر از شخصيتهاي حوزوي و دانشگاهي به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد شوراي اسلامي شدن
تبصره1ـ جلسات ستاد گسترش با حضور رئيس ستاد و اكثريت اعضاء رسميت يافته و با رأي موافق اكثريت كل اعضاء تصميم‌گيري مي‌نمايد.
تبصره 2ـ رؤساي دانشگاه پيام‌نور و دانشگاه جامع علمي‌ـ‌كاربردي مي‌توانند عضو ستاد تعميق وزارت علوم باشند.
تبصره 3- ستادهای تعمیق دستگاهها در نسبت با شورای اسلامی شدن شان اجرایی-کارشناسی داشته و در نسبت با بدنه دستگاهها و دانشگاهها و مراکز آموزشی شأن سیاستگذاری و برنامه¬ریزی، متناسب با ماموریت خود خواهد داشت.
تبصره 4ـ‌ دبير ستاد تعميق نمي‌بايست دبير ستاد يا شوراي ديگري كه به رياست رييس دستگاه تشكيل مي‌شود باشد
تبصره 5 ـ دستگاه‌ها موظفند در عرض حداكثر سه ماه نسبت به پيشنهاد دبير ستاد تعميق اقدام نمايند و احكام ايشان بعد از تأييد شوراي اسلامي شدن توسط رييس دستگاه‌ صادر خواهد شد.
تبصره 6 ـ دبير ستاد تعميق مي‌تواند در جلسات شوراهاي پژوهشي، آموزشي، برنامه‌ريزي و گسترش و بورس شركت كند.
مادة3: كميته‌هاي كارشناسي
به‌منظور حسن انجام وظايف ستادهاي تعميق، كميته‌هاي كارشناسي به شرح ذيل تشكيل مي‌گردد:
 1- آموزشي، 2ـ پژوهشي، 3- فرهنگي ـ اجتماعي‌ـ‌سياسي، 4- مديريتي- اجرايي .
تبصره: گزارش فعالیت اين كميته‌ها به طور منظم به دبيرخانه شورا ارسال مي‌شود.
ماده4: شرح وظايف عمومي كميته هاي كارشناسي
به منظور انجام مطالعات و تحقيقات و تهيه و تدوين سياستها و برنامه هاي لازم براي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي، شرح وظايف عمومي كميته هاي كارشناسي موضوع ماده 3 به شرح زير است:
1-  پيگيري انجام مطالعات و تحقيقات جامع در مورد مفاهيم، تعاريف،‌ راهبردها، سياستها و برنامه هاي مؤثر براي تعميق ارزش هاي ديني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي در مراكز آموزشي.
2-  فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت دانشگاهيان، ارباب انديشه و صاحبان تخصص و تجربه در جهت تحقق اهداف پيش بيني شده در بند1.
3-  بررسي و ارزيابي كيفي و مستمر سياستها و برنامه‌هاي به اجرا گذاشته شده در زمينه اسلامي شدن مراكز آموزشي.
4-  اجراي مواردي كه از طرف ستاد گسترش ارجاع مي شود.
تبصره : دستورالعمل کمیته های کارشناسی توسط شوراي اسلامي شدن، تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
ماده5:  تركيب اعضاي كميته هاي كارشناسي
1-  معاون مربوط دستگاه (رئيس كميته)
2-  دبیر ستاد تعمیق
3-  سه تا پنج نفر از صاحبنظران در زمينه هاي مربوط به هر كميته به پيشنهاد رييس كميته و تأييد و حكم رييس ستاد تعميق و گسترش.
4-  دبير كميته
تبصره: دبير كميته كارشناسي با حكم رييس كميته منصوب خواهد شد.
مادة6: نحوة ابلاغ سیاستها و برنامه ها
سیاستها و برنامه های مصوب ستاد تعمیق با امضاء رئیس دستگاه به اجزاء دستگاه مربوطه و دانشگاهها و مراکز آموزشی ذیربط ابلاغ شده و توسط دبیر ستاد تعمیق، پیگیری خواهد شد. 
مادة7: نحوة تأمين بودجه
 رقم هزينه هاي حاصل از انجام وظايف ستاد تعميق به صورت رديف مستقل در بودجه سالانه دستگاه ذيربط پيش بيني مي شود. دبير ستاد تعميق موظف است بودجه ساليانه را پيش‌بيني كرده و به تصويب ستاد تعميق برساند.
مادة8:
اين آيين نامه در 8 ماده و 9 تبصره تهيه و در تاريخ 1/11/87 به تأييد رييس شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي رسيد.