شرح وظايف مسئول دبيرخانه و معاون راهبري فرآيند:

 • 1. تنظيم دستورجلسات شورا
 • 2. انجام مطالعات كارشناسي پيرامون طرحها و مصوبات شورا
 • 3. تعريف و برگزاري همايشها و نشستهاي هم‌انديشي در خصوص مصوبات
 • 4. مديريت فرآيند سياستگذاي و برنامه‌ريزي دبيرخانه
 • 5. پيگيري، ابلاغ و ارزيابي كيفي گزارش انجام مصوبات شوراي اسلامي شدن
 • 6. اطلاع رساني و جريان سازي فرهنگي (از طريق سايت و نشريه)
 • 7. توجيه، هماهنگي و راهبري دستگاهها و نهادهاي مخاطب شوراي اسلامي شدن
 • 8. ارايه پيشنهادات پژوهشي و مطالعاتي
 • 9. مديريت امور مالي و اداري دبيرخانه

 

اداره مطالعات راهبردي-كارشناسي و اداره امور اجرايي زير نظر معاونت راهبري فرآيند به انجام وظايف زير ميپردازند:       

شرح وظايف اداره مطالعات راهبردي- كارشناسي:

 • 1. شناسايي و ارتباط با اساتيد در حوزه‌هاي مختلف كارشناسي
 1. ارائة پيشنهادات راهبردي به دبيرخانه در باب اسلامي شدن دستگاه‌ها
 2. مطالعات راهبردي وميداني در باب دانشگاه اسلامي به حسب نيازهاي دبيرخانه
 3. تهيه طرح و پيش‌نويس  مصوبه و ماده واحده براي مطرح شدن در شورا
 4. ارزيابي كيفي گزارش‌ها و بايگاني آن‌ها
 5. مديريت محتوايي سايت و نشريه شورا (رصد اخبار و مقالات، اطلاع رساني سياست ها و برنامه‌ها و مطالب مرتبط باشورا)
 6. طراحي و برگزاري همايش‌ها و هم انديشي‌ها و نشست‌هاي كارشناسي متناسب با نيازهاي دبيرخانه
 7. ارائه پيشنهادات پژوهشي و مطالعاتي
 8. تشكيل و مديريت كميته هاي كارشناسي بر حسب نيازهاي دبيرخانه

 

 

شرح وظايف اداره امور اجرايي:

 

 1. پيگيري فرآيند تنظيم و ابلاغ مصوبات به اعضاي شوراي اسلامي شدن و دستگاهها و نهادهاي مربوط
 2. مديريت اجرايي همايشها، جلسات و برنامه هاي محوله به دبيرخانه
 3. مديريت فني سايت و اطلاع‌رساني شوراي اسلامي شدن
 4. پيگيري برگزاري جلسات ستادهاي تعميق دستگاهها و راهبري آنها در ذيل استراتژي دبيرخانه
 5. ارائه پيشنهادات اجرايي براي حسن اجراي مصوبات به مسؤول مربوطه
 6. تنظيم گزارش كاركرد 6 ماهه شوراي اسلامي شدن
 7. نظارت بر حسن اجراي فرآيند اتوماسيون و بايگاني نامه‌ها، طرحها، مصوبات و پژوهشها و سوابق شوراي اسلامي شدن