یادداشت دبیر

ستاد تعميق و گسترش مبانی و ارزش های دینی در  دانشگاه آزاد اسلامی

اخبار و گزارش فعالیتهامصوبات

در جلسه 281 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی پیشنهاد شد: رشته "خانواده و سلامت جنسی" در برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها قرار گیرد
جلسه 281 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
راهکارهای پیشرفت و تحقق فرآیند اسلامی شدن
گفتگو با دکتر محمدمهدی مظاهری

اسلامی شدن