ستاد تعميق و گسترش مبانی و ارزش های دینی در وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری

اخبار و گزارش فعالیتهامصوبات

راهکارهای پیشرفت و تحقق فرآیند اسلامی شدن
در گفتگو با دکتر محمدباقر خرمشاد

اسلامی شدن