تحول و دگرگونی فرهنگی جهانی

تحول و دگرگونی فرهنگی جهانی

تغییرات در عقاید مذهبی، انگیزه های شغلی، نرخ باروری، نقش جنسیتی و هنجارهای اجتماعی در حال شکل گرفتن است.