کمیسیون تلفیق با هدف راهبری ، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه ی کاری کمیته های چهارگانه تشکیل گردیده است

اعضای کمیسیون تلفیق

  • نایب رئیس شورا (ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)
  • دبیر شورا(به عنوان رئیس کمیسیون)
  • روسای کمیته‌های چهارگانه
  • 3 نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شدن دانشگاهها

وظایف و مأموریت کمیسیون تلفیق

  • رعایت موارد نظامات چهارگانه سند در فرایند اجرای مصوبات
  • پایش و ارزیابی فعالیتهای ارجایی به کمیته‌های چهارگانه
  • طراحی سازوکار گفتمان‌سازی سند جهت مشارکت حداکثری دانشگاهها
  • طراحی الگوهای مفهومی و تدوین شیوه‌نامه اجرایی کمیته‌های چهارگانه
  • تنظیم نهایی مباحث جهت تسریع در تصمیم‌گیری شورا

فایل ها