کمیسیون تلفیق با هدف راهبری ، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه ی کاری کمیته های چهارگانه تشکیل گردیده است

اعضای کمیسیون تلفیق

-        نایب رئیس شورا (ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)

-        دبیر شورا(به عنوان رئیس کمیسیون)

-        روسای کمیته‌های چهارگانه

-        3 نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شدن دانشگاهها

وظایف و مأموریت کمیسیون تلفیق

-        رعایت موارد نظامات چهارگانه سند در فرایند اجرای مصوبات

-        پایش و ارزیابی فعالیتهای ارجایی به کمیته‌های چهارگانه

-        طراحی سازوکار گفتمان‌سازی سند جهت مشارکت حداکثری دانشگاهها

-        طراحی الگوهای مفهومی و تدوین شیوه‌نامه اجرایی کمیته‌های چهارگانه

-        تنظیم نهایی مباحث جهت تسریع در تصمیم‌گیری شورا

 

فایل ها