1- وظايف کميته‌ پژوهش و فناوری

-     شناسايي و تعيين اولويت‌هاي سند

-     تدوين و ارائه برنامه‌هاي اجرايي نمودن راهبردهاي سند دانشگاه اسلامي

-     رصد و ارزيابي ميزان اجرايي شدن مصوبات و برنامه‌ها

-     تدوين طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانين مورد نياز جهت ايجاد زمينه اجراي بهينه سند

2- اعضاي کميته پژوهش و فناوري

 

-        معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        معاون پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

-        معاون مطالعات راهبردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

-        معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي

-        معاون پژوهشي حوزه علميه قم

-        نماينده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

-        دبير شوراي اسلامي شدن

-        نماينده معاونت علم و فناوري رياست جمهوري

-        2 نفر عضو صاحب‌نظر به پيشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رييس شوراي اسلامي شدن

 

فایل ها