ماده 1- وظایف کمیته‌ مدیریت

 • شناسایی و تعیین اولویت‌های سند
 • تدوین و ارائه برنامه‌های اجرایی نمودن راهبردهای سند دانشگاه اسلامی
 • رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبات و برنامه‌ها
 • تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز جهت ایجاد زمینه اجرای بهینه سند

 

 

2- اعضای کمیته مدیریت

 • رییس مرکز هیأت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رییس مرکز هیأت‌های امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
 • 2 نفر از رؤسای دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • 2 نفر از رؤسای دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • 1 نفر از رؤسای مراکز جامع دانشگاه آزاد اسلامی

 

فایل ها