ماده 1- وظايف کميته‌ مدیریت

-     شناسايي و تعيين اولويت‌هاي سند

-     تدوين و ارائه برنامه‌هاي اجرايي نمودن راهبردهاي سند دانشگاه اسلامي

-     رصد و ارزيابي ميزان اجرايي شدن مصوبات و برنامه‌ها

-     تدوين طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانين مورد نياز جهت ايجاد زمينه اجراي بهينه سند

 

 

2- اعضاي کميته مديريت

-        رييس مرکز هيأت‌هاي امناي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        رييس مرکز هيأت‌هاي امناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون برنامه‌ريزي دانشگاه آزاد اسلامي

-        نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

-        2 نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        2 نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        1 نفر از رؤساي مراکز جامع دانشگاه آزاد اسلامي

 

فایل ها