1- وظايف کميته‌ آموزشی

 

-     شناسايي و تعيين اولويت‌هاي سند

-     تدوين و ارائه برنامه‌هاي اجرايي نمودن راهبردهاي سند دانشگاه اسلامي

-     رصد و ارزيابي ميزان اجرايي شدن مصوبات و برنامه‌ها

-     تدوين طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانين مورد نياز جهت ايجاد زمينه اجراي بهينه سند 

 

2- اعضاي کميته آموزشي

-        معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

-        معاون امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

-        دبير شوراي اسلامي شدن

-        نماينده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

-        نماينده شوراي تخصصي حوزوي

-        2 نفر عضو صاحب‌نظر به پيشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رييس شوراي اسلامي شدن

-        1 نفر از بانوان صاحب‌نظر در اين حوزه به پيشنهاد شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و حکم رياست شوراي اسلامي شدن

 

فایل ها