1- وظایف کمیته‌ آموزشی

 • شناسایی و تعیین اولویت‌های سند
 • تدوین و ارائه برنامه‌های اجرایی نمودن راهبردهای سند دانشگاه اسلامی
 • رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبات و برنامه‌ها
 •  تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز جهت ایجاد زمینه اجرای بهینه سند 

 

2- اعضای کمیته آموزشی

 • معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • دبیر شورای اسلامی شدن
 • نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 • نماینده شورای تخصصی حوزوی
 • 2 نفر عضو صاحب‌نظر به پیشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رییس شورای اسلامی شدن
 • 1 نفر از بانوان صاحب‌نظر در این حوزه به پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و حکم ریاست شورای اسلامی شدن

 

فایل ها