با سلام؛ لطفاً جهت هرگونه همیاری دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی، فرم ذیل را تکمیل فرمایید.