شرح وظايف معاونت ارزيابي:

 • 1. مديريت فرآيند گزارش گيري انجام مصوبات شوراي اسلامي شدن
 • 2. نظارت بر اجراي مصوبات شوراي اسلامي شدن و ارزيابي اوليه مصوبات بر اساس ميزان اجرايي شدن
 • 3. ارزيابي اوليه گزارش‌هاي واصله به دبيرخانه
 • 4. ارائه گزارش‌هاي ناقص يا بلاتكليف به دستگاه‌ها جهت تنظيم دوباره گزارش
 • 5. ارائه پيشنهادات اصلاحي در خصوص مصوبات يا راهبردها به دبيرخانه
 • 6. ارائه پيشنهادات پژوهشي و مطالعاتي به دبيرخانه
 • 7. ارايه پيشنهادات اجرايي به دبيرخانه جهت حسن اجراي مصوبات

اداره نظارت بر اجرا مصوبات و ارزيابي مصوبات زير نظر معاونت ارزيابي به انجام وظايف زي ميپردازند:       

شرح وظايف اداره نظارت بر اجراي مصوبات:

 • 1. تنظيم مدل گزارش گيري مصوبات
 • 2. پيگيري اجرا و گزارش گيري مصوبات
 • 3. بايگاني گزارشهاي رسيده

شرح وظايف اداره ارزيابي مصوبات:

 • 1. تطبيق گزارشهاي رسيده با محتوا و گستره مصوبه
 • 2. تعيين گزارشهاي ناقص و ارجاع براي گزارش گيري مجدد
 • 3. تنظيم نمايه، نمودارها و جداول گزارش انجام مصوبات
 • 4. ارايه نتايج نهايي گزارش گيري به مسئول دبيرخانه

فایل ها