شرح وظايف معاونت علمي:

 • 1. تبيين ساختار مفهومي دانشگاه اسلامي
 • 2. مديريت علمي همايش و نشست‌هاي تخصصي دبيرخانه شورا
 • 3. ارائة پيشنهادات راهبردي به دبيرخانه در باب اسلامي شدن دانشگاهها
 • 4. تدوين نظام موضوعات دانشگاه اسلامي
 • 5. انجام مطالعات بر حسب نيازهاي دبيرخانه
 • 6. تبيين مفهوم و ماهيت علم ديني و فرهنگ ديني
 • 7. تبيين مفهوم و ماهيت حوزه‌هاي مختلف علوم انساني ديني
 • 8. مطالعات پسيني و پيشيني كميته ارتقاء و مديريت پروژه‌هاي مصوب

 

در راستاي تحقق وظائف فوق ادارات مطالعات فرهنگ ديني و مطالعات علم ديني تحت نظر معاونت علمي تشكيل گرديده است:

شرح وظايف اداره مطالعات فرهنگ ديني:

 • 1. تبيين مفهوم و ماهيت فرهنگ ديني
 • 2. تدوين نظام موضوعات فرهنگ ديني متناسب با اهداف، سياستها و نيازهاي شوراي اسلامي شدن
 • 3. برگزاري جلسات هم‌انديشي در باب موضوعات دبيرخانه
 • 4. ارايه پيشنهادات راهبردي در حوزه فرهنگ ديني جهت طرح در شوراي اسلامي شدن
 • 5. شناسايي و ارتباط با كارشناسان و صاحبنظران در حوزه فرهنگ ديني
 • 6. انجام مطالعات در باب موضوعات ارجاعي

 

 

شرح وظايف اداره مطالعات علم ديني:

 • 1. تبيين مفهوم و ماهيت علم ديني و حوزه‌هاي مختلف علوم انساني ديني
 • 2. تدوين نظام موضوعات علم ديني متناسب با اهداف سياستها و نيازهاي شوراي اسلامي شدن و انجام آ‌ن
 • 3. ارايه پيشنهادات راهبردي در حوزة علم ديني جهت طرح در شوراي اسلامي شدن
 • 4. برگزاري جلسات هم‌انديشي در باب موضوعات دبيرخانه
 • 5. شناسايي و ارتباط با كارشناسان و صاحبنظران در حوزة علم ديني
 • 6. انجام مطالعات در باب موضوعات ارجاعي

فایل ها