"تشکيل هيأت مرکزي جذب مستقل در دانشگاه آزاد اسلامي"

مصوبات شورای اسلامی شدن

"تشکيل هيأت مرکزي جذب مستقل در دانشگاه آزاد اسلامي" به مدت 2 سال آزمايشي به تصويب رسيد.