موضوع "چارچوب اقدام و عمل آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران"

مصوبات شورای اسلامی شدن

شرح:

در جلسه 302 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی مورخ 27/10/95 موضوع چارچوب اقدام و عمل آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضا موارد ذیل مصوب گردید:

1-     تأکید بر ضرورت مطابقت چارچوب فوق با اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور و لزوم تبعیت از مفاد و مصوبات اسناد بالادستی به ویژه «سند دانشگاه اسلامی» و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

2-     تأکید بر نقش بی بدیل سند تحول بنیادین در فرایندهای جاری آموزش و پرورش

3-     اقدام به حذف مفاد متناقض با آموزه‌های اسلامی و اسناد بالادستی در چارچوب عمل آموزش 2030

4-     ارائه متن چارچوب عمل آموزش 2030 به اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و دریافت و اعمال نظرات ایشان.