تصویب "دستورالعمل اجرایی برنامه‌های موسیقایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور"

مصوبات شورای اسلامی شدن

مقام معظم رهبري:

موسيقي را به سمت هدف‌هاي متعالي ببريد. موسيقي را هدف دار، جهت دار و معنادار اجرا و طراحي كنيد و صبغه هاي لهو را از آن بزداييد.

 

مقدمه

سابقه ديرپا و تاثير ماندگار هنر موسيقي بر روح و جان انسان، آن را از جمله مهمترين و موثرترين هنرهاي حيات بشري قرار داده است و همچنين حضور بزرگاني در ايران پيش از اسلام و به ويژه پس ازآن، نمايانگر اهميت هنر موسيقي در زندگي انسان ايراني است تا جايي كه معروفترين نظريه پردازان موسيقي جهان اسلام را موسيقيدانان ايراني تشكيل مي‌دهند.

از ديگر سو، استفاده نابجا از هنر موسيقي و عدم رعايت اصول روانشناختي، تربيتي و اخلاقي آن، آسيب‌هاي رواني، اجتماعي و اخلاقي وسيعي را در طول زندگي انسان‌ها رقم زده و انحرافات اساسي ايجاد نموده است.

با توجه به اينكه اجراي برخي برنامه‌هاي موسيقي در دانشگاه‌ها، دچار حاشيه‌هاي جنجال برانگيزي شده و فضاي عمومي آنرا تحت تأثير قرار داده، ضروري است که با برنامه‌ريزي صحيح و سياستگذاري هماهنگ دستگاه‌هاي فرهنگي مرتبط با  نظام آموزش عالي کشور، وضعيت برنامه‌هاي موسيقي فعلي را در جهت موسيقي متعالي، فاخر و در خدمت ارزش‌هاي ديني و ملي، هدايت نمود.

با توجه به موارد فوق و بر اساس راهبردها و اقدامات مربوط به موسيقي در نقشه مهندسي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (راهبرد کلان 9، راهبرد ملي 4 و اقدامات ملي 12 و 13 ذيل آن ) و راهبردهاي 5 ، 6 ، 10 و 17 نظام فرهنگي تربيتي سند دانشگاه اسلامي و با هدف ساماندهي وضعيت موسيقي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور بدينوسيله "آئين نامه برنامه هاي موسيقايي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سراسر کشور" که مورد وفاق دستگاه‌هاي مرتبط مي‌باشد، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ماده 1)

رسالت اصلي دانشگاه، توليد و توسعه علم، هنر و رشد فضايل اخلاقي- تربيتي است و «ترويج» موسيقي، جزء کارويژه دانشگاه محسوب نمي‌شود.

 ماده 2)

استفاده از موسيقي فاخر و ارزشمند ايراني، در ضمن برنامه‌ها با رعايت ملاحظات ذيل امكان‌پذير است:

1)    تقويت‌کننده هويت ملي و متناسب با موازين اسلامي

2)    برخوردار از محتوا و مضمون هدايتگر در جهت ترغيب به وظايف اخلاقي، اجتماعي، سياسي و انقلابي

3)    تقويت‌کننده روحيه علمي، خودباوري و ميل به پيشرفت

4)    استفاده از خوانندگان و چهره‌هاي موجه فرهنگي

5)    عدم القاي هيجانات خارج از عرف، مهيج و محرک شهوت و مخصوص مجالس ابتذال و لهو ولعب

6)    مبرا از شعر و مضامين مشوق بي بند و باري ، يأس و نااميدي ، سطحي‌نگري و غفلت از مقام انساني و بندگي

ماده 3)

شوراي فرهنگي دانشگاه مسئول ساماندهي، صدور مجوز و نظارت بر برنامه‌ها و فعاليت‌هاي موسيقي است و در راستاي ايفاي نقش مؤثر خويش، مي‌تواند نسبت به تشکيل «كارگروه موسيقي» از صاحبنظران با تركيب ذيل، اقدام نمايد.

·      نماينده رئيس دانشگاه

·      نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

·      يک نفر از اساتيد دانشگاه با تعيين و معرفي شوراي فرهنگي دانشگاه

 

تبصره : در دانشگاه‌هايي که دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري وجود ندارد، نماينده دبير استاني نهاد، در کارگروه مزبور شرکت خواهد کرد.

ماده 4)

برگزاري هرگونه کنسرت و برنامه هاي مستقل موسيقي، از اولويت هاي دانشگاه نبوده و مجاز نمي باشد.

ماده 5)

آموزش دروس موسيقي صرفاً براي رشته هايي مجاز مي باشد که درس موسيقي جزء سرفصل هاي مصوب آموزشي ايشان باشد. 

ماده 6)

اولويت برگزاري برنامه هاي موسيقي با مجموعه ها و گروههاي دانشجويي و دانشگاهي است.

اين آئين نامه در يک مقدمه، 6 ماده و يک تبصره در جلسه 277 شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشي کشور مورخ 14/10/1394 به تصويب رسيد.