مصوب مجوز تأسیس رشته «دکتری تخصصی (PhD) خانواده و سلامت جنسی»

مصوبات شورای اسلامی شدن

مصوب گرديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به صدور مجوز تأسيس رشته "دکتري تخصصي (PhD) خانواده و سلامت جنسي"، به صورت آزمايشي توسط دانشگاه شاهد و تحت نظارت جناب آقاي دکتر کاظم فروتن عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد اقدام نمايد.