تشکیل "کارگروه تبیین نظری و عملیاتی مفاهیم راهبردها و اقدامات سند دانشگاه اسلامی"

مصوبات شورای اسلامی شدن

مصوب گرديد به منظور وضوح‌بخشي به مفاهيم اساسي سند دانشگاه اسلامي و ايجاد اتفاق‌نظر بين صاحب‌نظران و مديران، کارگروه تبيين نظري و عملياتي مفاهيم راهبردها و اقدامات سند دانشگاه اسلامي، حسب تقاضاي کميته‌هاي چهارگانه سند، با حضور نمايندگان علمي دستگاه‌هاي عضو شورا، توسط دبيرخانه تشکيل و تعاريف کاربردي واژگان کليدي هر نظام پس از طرح و تصويب در شورا به عنوان پيوست الحاقي جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ ‌گردد.

تبصره: هزينه‌هاي ناشي از انجام مطالعات از طريق دبيرخانه و از محل اعتبارات دستگاه‌هاي عضو شورا تأمين مي‌گردد.