"ضوابط و معيارهاي نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اساتيد گروه معارف اسلامي در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، صنعتي و هنر"

در راستاي اجراي ماده واحده "تشکيل کميسيون تخصصي علوم و معارف اسلامي" مصوب جلسه 248 شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي مورخ 4/10/1391، بدينوسيله "ضوابط و معيارهاي نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي اساتيد گروه معارف اسلامي در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي، صنعتي و هنر" به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ملاک عمل جهت ارتقاء و ترفيع سالانة اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي در اين دسته از دانشگاه‌ها همان آيين‌نامة ارتقاي مرتبة اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي مصوب جلسه 679 مورخ 14/10/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد و موارد ذيل به عنوان توضيحات به بندهاي آيين‌نامة مزبور (مؤسسات آموزشي) الحاق مي‌‌گردد.

توضيح بند 1- 5- 3 از بند 5 جدول شمارة 1 امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي

تلاش جهت ارتقاء گروه معارف اسلامي و تقويت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اداري و اجرايي و رشد کارآمدي اين گروه آموزشي که بر اساس ارزيابي‌هاي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها نتايج آن اعلام مي‌گردد از مصاديق «ساير فعاليت‌هاي مرتبط» است .

توضيح ذيل جدول شمارة 1 - امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي فرهنگي - تربيتي - اجتماعي

فعاليت‌هاي مذکور در مادة 1 (فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تربيتي ـ ‌اجتماعي) و جدول مربوط، شامل کلية فعاليت‌هاي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، اخلاقي، اعتقادي، علمي، آموزشي و ... مي‌باشد.

توضيح بند 2 جدول شماره 2 امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي آموزشي ذيلِ «ارزيابي کيفيت تدريس توسط دانشجويان»

ارزيابي کيفيت تدريس توسط دانشجويان براساس دستورالعمل و فرم‌هاي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان) انجام مي‌پذيرد.

توضيحات بند 5 و 6 جدول شمارة 2 امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي آموزشي

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان و دانشگاه معارف اسلامي) از مصاديق مراجع رسمي جهت تأييد انجام فعاليت‌هاي آموزشي و نيز به عنوان مرجع تأييد کننده تأليف يا تدوين کتب چاپي يا الکترونيکي به عنوان منبع آموزشي در حوزة دروس معارف اسلامي مي‌باشد.

توضيح تبصرة 1 و 3 بند 1 جدول شمارة 3 امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي پژوهشي ـ فناوري و نيز بندهاي 11، 12 ، 13 ، 14 ، 15، 16 ، 18 و 20 جدول مذکور

کميسيون تخصصي علوم و معارف اسلامي يا دانشگاه معارف اسلامي (موضوع ماده واحدة شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي مصوب جلسه 248 مورخ 4/10/91) بر اساس ضوابط و مقررات موجود، در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، صنعتي و هنر عمل خواهد کرد.

توضيح بند 13 جدول شمارة 4 امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي علمي ـ اجرايي

طراحي سئوالات آزمون متقاضيان تدريس دروس معارف اسلامي و نيز مصاحبه‌هاي علمي ـ تخصصي آنان که توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان) برگزار مي‌شود با تأييد نهاد، از مصاديق بند مذکور مي‌باشد.

توضيح بند 16 جدول شمارة 4 امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي علمي ـ‌ اجرايي

فعاليت‌هاي واگذار شده از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به اعضاي هيأت علمي و با تأييد نهاد، نيز از مصاديق بند مذکور مي‌باشد.

تبصره: توضيحات فوق‌الذکر در مورد اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي ساير دانشگاه‌ها (غير از پزشکي، صنعتي و هنر) نيز قابل تسري است.