ماده واحده "اعطاي وظيفه برگزاري دوره‌هاي دانش افزايي مدرسان معارف اسلامي به معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي"

ماده واحده "اعطاي وظيفه برگزاري دوره‌هاي دانش افزايي مدرسان معارف اسلامي به معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي " به شرح زير به تصويب رسيد:

به منظور تمرکز و انسجام در برگزاري دوره‌هاي دانش‌افزايي اعضاي هيأت علمي گروه‌هاي معارف اسلامي دانشگاه‌‌ها مقرر گرديد:

در کنار انجام مأموريت برگزاري دوره‌هاي دانش‌افزايي توسط معاونت‌ آموزشي در هر دانشگاه، معاونت امور اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري با همکاري دانشگاه معارف اسلامي، مجاز به برگزاري دوره‌هاي دانش‌افزايي ويژه مدرسان معارف اسلامي باشد.