ماده واحده "تشکيل کميسيون تخصصي علوم و معارف اسلامي"

ماده واحده "تشکيل کميسيون تخصصي علوم و معارف اسلامي" به شرح زير به تصويب رسيد:

در راستاي ارتقاء و ترفيع سالانه اعضاي هيئت علمي گروه‌هاي معارف اسلامي و رشد و تعالي آنها به منظور بالندگي علمي گروه و افزايش توانمندي‌هاي علمي و معرفتي ايشان در فضاي دانشگاهي و با عنايت به عدم وجود تخصص‌هاي لازم در حوزه معارف ديني و اسلامي در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، صنعتي و هنر، بدينوسيله مصوب گرديد:

الف) در دانشگاه‌هاي داراي هيئت مميزه مستقل، کميسيون تخصصي علوم و معارف اسلامي تشکيل و مسئوليت بررسي پرونده اساتيد گروه معارف اسلامي را به صورت تخصصي انجام دهد؛

ترکيب اعضاي کميسيون تخصصي علوم و معارف اسلامي در اين دانشگاه‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    دبير هيأت مميزه دانشگاه

2-    يک نفر استاد با مرتبه حداقل استادياري به انتخاب رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

3-    مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري از همان دانشگاه يا دانشگاه همجوار

4-    يک نفر نماينده به انتخاب رييس دانشگاه با مرتبه حداقل استادياري

5-    يکي از اعضاي هيأت علمي گروه معارف با حداقل مرتبه استادياري به انتخاب رييس دانشگاه

ب) در دانشگاه‌هاي فاقد هيأت مميزه، دانشگاه معارف اسلامي به عنوان کميسيون تخصصي ذيل هيأت مميزه مرکزي وزارتين و دانشگاه آزاد اسلامي، مسئوليت بررسي پرونده‌هاي اساتيد گروه معارف اسلامي آن دانشگاه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره: معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي با همکاري دانشگاه معارف اسلامي در اسرع وقت نسبت به تدوين ضوابط و معيارهاي لازم براي اين منظور اقدام و جهت تصويب به شوراي اسلامي شدن ارائه خواهد نمود.