"اصلاح و تکميل تبصره 1 ماده 1 بخش‌هاي اول و دوم آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي"

مصوبه «اصلاح و تکميل تبصره 1 ماده 1 بخش‌هاي اول و دوم آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي» که در جلسه 721 مورخ 2/8/91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 14/10/90 وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

«الف- تبصره 1 ماده 1 بخش‌ اول مربوط به مؤسسه‌هاي آموزشي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- کميسيون تخصصي هيأت مميزه موضوع ماده «1» آيين‌نامه:

جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگي- تربيتي- اجتماعي اعضاي هيأت علمي، در هر مؤسسه کميسيوني با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

1. رييس مؤسسه يا نماينده وي به عنوان رييس کميسيون

2. رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه

3. معاون دانشجويي- فرهنگي و يا عناوين مشابه (معاون فرهنگي و ...) به عنوان دبير کميسيون

4. معاون آموزشي مؤسسه

5. يک نفر عضو هيأت علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيأت اجرايي جذب مؤسسه

6. دبير شوراي هم‌انديشي اساتيد مؤسسه و در صورت عدم وجود شوراي مذکور، نماينده شوراي فرهنگي مؤسسه

ب- تبصره 1 ماده 1 بخش دوم مربوط به مؤسسه‌هاي پژوهشي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- کميسيون تخصصي هيأت مميزه موضوع ماده «1» آيين‌نامه:

جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگي- تربيتي- اجتماعي اعضاي هيأت علمي، در هر مؤسسه کميسيوني با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

1. رييس مؤسسه يا نماينده وي به عنوان رييس کميسيون

2. رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه

3.  معاون اجرايي و يا عناوين مشابه به عنوان دبير کميسيون

4. معاون پژوهشي مؤسسه

5. يک نفر عضو هيأت علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيأت اجرايي جذب مؤسسه

6. دبير شوراي هم‌انديشي اساتيد مؤسسه».