اصول حاکم بر دانشگاه اسلامي

دانشگاهها و مراکز آموزش‏عالي هر جامعه معرّف و مبين بالاترين سطح تفکر و علم آن جامعه محسوب مي‏شوند و اصول جهان‏بيني و نظام اعتقادي و ارزشي جامعه را در خود متجلّي مي‏سازند و با تربيت متفکران و دانشمندان و مديران آينده، در جهت بخشيدن به حرکتهاي گوناگون فکري، اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه موثر واقع مي‏شوند. از اينجا مي‏توان گفت که دانشگاههاي مختلف جهان، علاوه بر اشتراکاتي که به اعتبار دانشگاه بودن، با يکديگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعي با بينش‏ها و ارزشهاي مختلف واجد خصوصياتي هستند که آنها را از يکديگر متفاوت و متمايز مي‏سازد.

جامعه ايراني که در انقلاب اسلامي خود با رويکردي الهي و معنوي، جهان‏بيني و نظام ارزشي اسلامي را بر مبناي شيون گوناگون زندگي خود قرار داده، خواهان آن است که دانشگاههايي متناسب با مباني و ارزشهاي اسلامي داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاهها از مباني و معيارهاي خود آگاهي و شناخت دقيق‌تر و ژرف‏تر حاصل کند و هم با تربيت متفکران و مديران بر وفق آن مباني و معيارها، به ترويج و تعميم آنها در کل جامعه مبادرت نمايد.

اصول عمومي دانشگاهها:

1-   اهتمام به علم و دانش و اعتقاد به تاثير بنيادي و قطعي آن در اداره صحيح جامعه و تامين رفاه و سعادت مردم و رشد و توسعه متوازن.

2-   اهميت داشتن فکر و انديشه و وجود آزادي براي تحقيق و نقد و بررسي آراء و نظريات گوناگون.

3-   داشتن پيوند با واقعيتهاي جامعه و توجه به جنبه‏هاي عملي و کاربردي انديشه‏هاي نظري.

4-   داشتن آگاهي از مسايل و مباحث فکري و اجتماعي در عرصه سياسي جامعه و مشارکت در صحنه زندگي اجتماعي و ايفاي نقش در آن.

5-   شناخت سنتّها و مفاهيم اخلاقي و ارزشي و فرهنگي جامعه.

اصول اختصاصي دانشگاه اسلامي:

علاوه بر اهتمام به اصول عمومي دانشگاهها، دانشگاه اسلامي به اعتبار اسلامي بودن خود ويژگيهايي دارد که ذيلا و به ترتيب اهميت و اولويت به آنها اشاره مي‏شود:

1-   دانشگاه اسلامي دانشگاهي است که در آن: بينش توحيدي بر تمامي شيون دانشگاه و تفکر و انديشه دانشگاهيان حاکميت دارد و علم آموزي به منزله يک عبادت در جهت ايجاد و تقويت اين نگرش ايفاي نقش مي‏کند.

2-   دانشگاه اسلامي دانشگاهي است که در آن: محيطي سرشار از معنويت و مکارم اخلاق به منظور رشد و تعالي فردي و تربيت صحيح و تزکيه و تعليم نفوس ايجاد مي‏شود و حيات و شخصيت معنوي و اخلاقي افراد اعتلا مي‏يابد.

3-   دانشگاه اسلامي دانشگاهي است که در آن: افراد در پرتو معارف اسلامي با احساس تعهد و مسووليت نسبت به رشد و تعالي جامعه و تحقق اهداف و ارزشهاي اسلامي در فعاليت‏هاي اجتماعي مشارکت مي‏جويند.