اصلاحيه تبصره بند 5 ماده 5

«آن دسته از اعضاي هيأت علمي با مرتبه مربي كه تا تاريخ 1/10/1387، ارتقاء مرتبه به استادياري يافته‌اند در صورت داشتن حداقل ماندگاري سنوات با رعايت مدت زمان ماندگاري در مرتبه رسمي ـ آزمايشي (3 تا 5 سال) با تأييد هيأت اجرايي جذب مؤسسه حسب مورد، از رسمي ـ ‌آزمايشي به رسمي ـ قطعي تبديل وضعيت مي‌يابند.»