آيين‌نامه "استفاده از اعضاي هيأت علمي مدعو (اعضاي هيأت علمي و کادر پژوهشي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي داخل و خارج کشور با اولويت ايرانيان خارج از کشور و دانشمندان جهان اسلام)"

آيين‌نامه "استفاده از اعضاي هيأت علمي مدعو (اعضاي هيأت علمي و کادر پژوهشي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي داخل و خارج کشور با اولويت ايرانيان خارج از کشور و دانشمندان جهان اسلام)" به شرح زير به تصويب رسيد:

مقدمه:

در راستاي پاسخگويي به درخواست هاي توسعه همکاري هاي دوره اي در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي داخل و خارج کشور وتأمين اعضاي هيأت علمي براي انجام خدمت (تمام وقت يا پاره وقت) مورد نياز، بخصوص در رشته هاي راهبردي، ميان رشته اي ها و در اجراي ماده 10 پيوست شماره 6 آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و به منظور تسريع و تسهيل مبادلات علمي و استفاده حداکثر از امکانات موجود داخلي و بين المللي، دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي، که از اين پس در اين آيين نامه به‌اختصار «مؤسسه» ناميده مي شوند، مي توانند برابر مفاد اين آئين نامه نسبت به پذيرش هيأت علمي مدعو، كه از اين پس عضو مدعو ناميده مي شود، اقدام نمايند.

ماده 1- برابر نقشه جامع علمي کشور درخواست ايرانيان (خارج از كشور) متقاضي واجد شرايط براي همکاري هاي علمي از قبيل تحقيق، تدريس، ارائه خدمات مشاوره اي، پژوهشي و يا فني در مؤسسه هاي داخل کشور، در صورت احراز شرايط زير قابل بررسي و اقدام خواهد بود.

1/1- مؤسسه محل خدمت متقاضي به تشخيص وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشکي حسب مورد معتبر باشد.

2/1- رشته تحصيلي و تخصص متقاضي از نظر مؤسسه پذيرنده مورد نياز باشد.

3/1- سن متقاضي از 65 سال و سابقه خدمت وي از 35 سال بيشتر نباشد.

تبصره 1- در موارد خاص و با تصويب هيأت اجرايي جذب مؤسسه حداکثر سن تا 70 سال بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت قابل افزايش خواهد بود.

ماده 2- به کارگيري عضو مدعو، با توجه به درخواست متقاضي و نياز مؤسسه پذيرنده حسب مورد، به صورت قراردادي، پيماني و رسمي (نيمه وقت يا تمام وقت) پس از بررسي هيأت اجرايي جذب مؤسسه، با رعايت مقررات و ضوابط استخدامي کشور، انجام مي گيرد.

تبصره 1- به کارگيري دانشمندان غيرايراني، با اولويت کشورهاي جهان اسلام، به عنوان عضو مدعو در صورت احراز شرايط مذکور در ماده 1 و مشروط به نبود متقاضي ايراني هم‌تراز بلامانع است.

تبصره 2- آندسته از متقاضيان خدمت در مؤسسه هاي داخل کشور که در خارج از کشور عضو هيأت علمي مي باشند، تقاضاي خود را جهت همکاري به عنوان عضو هيأت علمي به مؤسسه مورد نظر تسليم مي نمايند. بررسي صلاحيت علمي و عمومي اين عده از متقاضيان توسط هيأت اجرايي جذب مؤسسه پذيرنده انجام مي شود. در جريان اين بررسي مرتبه و پايه عضو هيأت علمي با توجه به سوابق خدمت علمي وي در خارج از کشور و مبتني بر ضوابط اعضاي هيأت علمي داخل کشور توسط هيأت مميزه مؤسسه آموزشي و يا پژوهشي معادل سازي مي گردد.

ماده 3- پرونده متقاضيان هيأت علمي مدعو پس از بررسي و تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب مؤسسه براي تأييد نهايي به هيأت هاي مرکزي جذب وزارتين حسب مورد، ارسال مي گردد.

تبصره 1- تا زمان تأييد نهايي جذب متقاضي توسط هيأت مرکزي جذب، رئيس مؤسسه مي تواند نسبت به صدور حکم قراردادي (کوتاه مدت 6 ماهه) اقدام نمايد.

تبصره 2- براي عضو مدعو داخل كشور غير بازنشسته تأييد هيأت اجرايي جذب موسسه هاي مبدأ و مقصد كافي بوده و نياز به كسب تأييد هيأت مركزي جذب (حسب مورد) وزارتين نمي باشد.

ماده 4- براي عضو مدعو خارج از كشور قبل از به کارگيري متقاضي مي بايست هماهنگي و استعلامات لازم از طريق امور همکاري هاي علمي بين المللي وزارتين حسب مورد به عمل آورده و تأييد مراجع ذيصلاح را کسب نمايد.

ماده 5- درصورت تأييد صلاحيت هاي علمي و عمومي عضو مدعو، مؤسسه مي تواند نسبت به صدور حکم استخدامي حسب مورد پيماني، رسمي آزمايشي و يا قطعي، با رعايت تبصره 1 ماده2 اين آيين نامه اقدام نمايد.

تبصره به کارگيري عضو مدعو مقيم خارج به صورت قراردادي يا پيماني درصورتي که عضو هيأت علمي متقاضي مايل به قطع همکاري با دانشگاه خارج از کشور نباشند، به صورت نيمه وقت (يک نيمسال کار در داخل و يک نيمسال کار در خارج کشور) قابل انجام خواهد بود. انعقاد قرارداد خدمت نيمه وقت براي مدتي بيشتر از يک سال و يا تجديد مکرر قراردادهاي سالانه، با توافق طرفين بلامانع است.

ماده 6- مؤسسه در صورت نياز مي تواند از اعضاي هيأت علمي ديگر مؤسسه هاي داخل کشور نيز به عنوان عضو هيأت علمي مدعو، حداقل براي يک نيمسال و حداکثر براي يک سال و براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي مشخص با رعايت شرايط زير اقدام نمايد:

1/6- زمينه فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي عضو هيأت علمي مدعو در موسسه مقصد از هر حيث فراهم باشد.

2/6- قبول دعوت از سوي هيأت علمي، داوطلبانه باشد.

3/6- اعطاي مأموريت به عضو هيأت علمي به برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه مبدأ لطمه اي وارد نکند و با موافقت کتبي مؤسسه مبدأ باشد.

4/6- مأموريت عضو هيأت علمي در هر نوبت بيش از دو نيمسال متوالي نباشد.

تبصره 1- در شرايط خاص، مؤسسه مي تواند براي مدت کمتر از يک نيمسال نيز از عضو هيأت علمي مدعو دعوت به عمل آورد.

تبصره 2- مؤسسه بايد برنامه زماني بهره گيري از استاد مدعو تمام وقت را به گونه اي تنظيم کند که عضو هيأت علمي مدعو در مدت حضور در مؤسسه مقصد به صورت تمام وقت در خدمت آن مؤسسه باشد.

تبصره 3- انتخاب استاد مدعو مي بايست از ميان مؤسسه هاي خارج از کشور (اعم از ايراني يا غير ايراني) و داخل کشور با سوابق علمي درخشان با تشخيص هيأت اجرايي جذب مؤسسه پذيرنده انجام شود.

تبصره 4- استفاده از خدمت به صورت عضو مدعو با موافقت هيأت هاي اجرايي جذب دو مؤسسه مبدأ و مقصد صرفاً براي اعضاي هيأت علمي رسمي و رسمي آزمايشي امکان پذير خواهد بود.

تبصره 5- مؤسسه پذيرنده مکلف است موضوع درخواست و اعلام موافقت عضو هيأت علمي مدعو خارج از کشور و مؤسسه متبوع وي را، همچنين زمان پيش بيني شده براي شروع به کار وي را به وزارتين علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد اعلام کند، تا با هماهنگي وزارت امور خارجه و ساير دستگاه هاي مسئول، نسبت به اخذ ويزا، دريافت اجازه اقامت و اشتغال عضو هيأت علمي مدعو اقدام شود.

تبصره 6- آئين نامه پرداخت حقوق و تأمين محل اسکان عضو هيأت علمي مدعو خارج از کشور برعهده مؤسسه پذيرنده است که ميزان و نحوه پرداخت حقوق عضو هيأت علمي و سهم ارزي و ريالي آن با در نظر گرفتن نوع خدمات علمي و فرهنگي، مرتبه و سوابق علمي که در کشور ارائه مي نمايند براساس ارزش و ماهيت کار انجام شده و در چارچوب مقياس خاصي خواهد بود که به تصويب هيأت امناي مؤسسه مي رسد.

تبصره 7- تمديد مأموريت براي نوبت هاي بعدي درصورتي که عضو هيأت علمي حداقل يک نيمسال را به فعاليت در مؤسسه مبدأ گذرانده باشد، در چارچوب قرارداد همکاري منعقده بلامانع است.

تبصره 8- مؤسسه مقصد مکلف است در پايان هر نيمسال، خدمت عضو هيأت علمي مدعو، را مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه ارزيابي را به مؤسسه مبدأ ارسال دارد.

ماده 7 - اعضاي هيأت علمي مدعو داخلي در ازاي انجام خدمت به صورت عضو مدعو آموزشي و پژوهشي از امتيازاتي به شرح ذيل برخوردار خواهند بود:

1/7- دريافت يک پايه تشويقي در ازاي هر دو نيمسال خدمت به عنوان عضو هيأت علمي مدعو در مؤسسه‌هاي مناطق محروم و يا کم برخوردار در چارچوب آيين‌نامه مربوطه حداکثر دوپايه

تبصره 1- اعطاي پايه تشويقي به عضو هيأت علمي مدعو، به شرط رضايت بخش بودن نتيجه ارزشيابي، با تأييد هيأت اجرايي جذب مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي مبداء و در چارچوب آيين نامه مربوطه و حداکثر تا دو پايه انجام مي پذيرد.

تبصره 2- براي مناطق محروم و کم برخوردار حداکثر مدت زمان مأموريت تا سه سال قابل تمديد خواهد بود.

2/7- کاهش فرصت انتظار براي اعزام به فرصت مطالعاتي به ميزان مدت خدمت در مؤسسه مقصد حداکثر به مدت يک سال

3/7- کاهش مدت انتظار براي ارتقاي مرتبه دانشگاهي برابر مدت خدمت در مؤسسه مقصد حداکثر به مدت يک سال

تبصره 3- استفاده از کاهش فرصت انتظار براي برخورداري از فرصت مطالعاتي يا ارتقاي مرتبه دانشگاهي درصورتي است که عضو هيأت علمي ساير شرايط لازم براي استفاده از فرصت مطالعاتي يا ارتقاي مرتبه دانشگاهي را برابر مقررات مربوط احراز کرده باشد، امکان پذير خواهد بود.

ماده 8- عضو مدعو موضوع اين آيين نامه در مدت اشتغال در داخل کشور مشمول کليه مقررات استخدامي، ترفيع، ارتقا و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي داخل کشور خواهد بود.

ماده 9- اين آيين نامه در نه ماده و هفده تبصره در جلسه هشتاد و هفتم مورخ 7/9/1390 هيأت عالي جذب تأييد و در جلسه 230 مورخ 11/11/1390 شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشي به تصويب رسيد و از زمان ابلاغ قابل اجراست.