"کليات طرح مراکز مشاوره با رويکرد ديني"

1- سازمان نظام روانشناسي ضمن تأييد مدرسان و نظارت بر محتواي علمي و اجراي دوره‌ها، نسبت به صدور گواهي معتبر جهت تأييد صلاحيت علمي شركت‌كنندگان در دوره‌ها جهت ايفاي وظيفة مشاورة ديني در دانشگاه‌ها، اقدام مي‌نمايد.

2- نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها موظف است ضمن شناسايي و معرفي آن دسته از اساتيد، مبلغان و ائمه جماعاتي كه در امر مشاوره دانشجويي با رويكرد ديني صلاحيت لازم را دارند به سازمان نظام روانشناسي، اقدام نمايد.

3- نهاد نمايندگي مسئوليت پشتيباني مالي برگزاري دوره‌هاي آموزشي را برعهده خواهد داشت.

4- مقرر گرديد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، با امضاء تفاهم‌نامه فيمابين نسبت به اجرايي نمودن مصوبات اقدام مي‌نمايند.