آيين‌نامه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي

پيرو تاکيدات مقام معظم رهبري و براساس مصوبه جلسه 402 مورخ 14/5/76 شورايعالي انقلاب فرهنگي، شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي به منظور تدوين سياستهاي لازم براي اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي باعنايت به ديدگاههاي مقام معظم رهبري تشکيل مي‏شود.

­­­­­
ماده 1- وظايف :

1-     تدوين و پيشنهاد سياستهاي مرتبط با اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي به شورايعالي انقلاب فرهنگي.

2-     تدوين راهبردهاي (استراتژي‏هاي) مناسب براي اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي بر مبناي يافته‏هاي موجود و پژوهشهاي نوين.

3-     ارايه طرحها و پيشنهادهاي اساسي موثر در اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي به شوراي‏عالي انقلاب فرهنگي.

4-     نظارت بر اجراي صحيح مصوبات مربوط به اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي.

5-     ارايه گزارش پيشرفت روند اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي حداقل هر شش ماه يک بار به شوراي‏عالي انقلاب فرهنگي.

ماده2- ترکيب اعضا :

1-     وزير فرهنگ و آموزش‏عالي

2-     وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

3-     وزير آموزش و پرورش

4-     دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي

5-     رييس دانشگاه آزاد اسلامي

6-      رييس سازمان تبليغات اسلامي

7-     رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

8-     رييس جهاد دانشگاهي

9-     رييس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

10-  حضرت آيت‏ا... آقاي محمدتقي مصباح يزدي

11-  جناب آقاي محمدحسن حاجي‏عليمحمدي (زورق)

12-  جناب آقاي دکترمهدي گلشني

13-  جناب آقاي دکترغلامعلي حدادعادل

تبصره: احکام اعضاي بندهاي 10تا 13و رييس شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي (که از ميان اعضا انتخاب مي‏شود) توسط رييس شورايعالي انقلاب فرهنگي براي مدت 3 سال صادر مي‏شود.

ماده 3- به منظور پي‏گيري امور اجرايي مربوط به اسلامي شدن مراکز آموزشي، هر يک از دستگاههاي اجرايي موظفند ستاد «گسترش و تعميق اسلام در مراکز آموزشي» دستگاه مربوط را تشکيل داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يک بار به شورا ارايه نمايند.

ماده 4- مصوبات شورا پس از تصويب نهايي در شورايعالي انقلاب فرهنگي از طريق دبيرخانه شورايعالي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‏شود.

ماده 5- اعتبار مواردي که شورايعالي انقلاب فرهنگي تصويب نهايي را به شوراي اسلامي شدن تفويض اختيار مي‏کند منوط به احراز راي مثبت اکثريت اعضاي حاضر در جلسه راي‏گيري است مشروط بر آنکه در هر حال تعداد راي مثبت از 8 کمتر نباشد.

ماده6- شوراي اسلامي شدن مي‏تواند براي اجراي وظايف خود گروههاي کار تشکيل دهد.

 

اين آيين‏نامه در 6 ماده و يک تبصره در جلسه 424 مورخ 13/5/77 شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.