ماده واحده درس "آشنايي با فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس"

ماده واحدهاي درخصوص درس "آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس" به تصويب رسيد.