ماده واحده "طراحي شيوه‌هاي نو و قالب‌هاي جديد براي ارائه دروس معارف اسلامي"

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «طراحي شيوه‌هاي نو و قالب‌هاي جديد براي ارائه دروس معارف اسلامي» كه در جلسه 686 مورخ 23/1/90 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، به‌شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

«ماده واحده- براي بهره‌مندي بيشتر از فرصتي كه تحت‌عنوان دروس معارف اسلامي در دانشگاه‌ها به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها موظف است، علاوه بر شيوه رايج موجود، شيوه‌هاي نو و قالب‌هاي جديدي را براي ارائه دروس معارف اسلامي طراحي و با توليد محتواي عميق‌تر و در عين حال كاربردي‌تر در تعليم و تربيت فكري و سياسي دانشجويان تلاش نمايد.

تبصره 1- دستگاه‌هاي مرتبط و دانشگاه‌ها موظفند همكاري‌هاي لازم را با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به عمل آورده و در اختصاص نمره دروس معارف اسلامي براي قالب‌هاي جديد پيشنهادي، طبق نظر نهاد مزبور عمل نمايند.

تبصره 2- نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها موظف است ساليانه گزارشي از نحوه پيشرفت امور مذكور در ماده واحده فوق را به شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي ارائه نمايد».