ماده واحده

مصوبات شورای اسلامی شدن

ماده واحدة زير به تصويب شورا رسيد:

در راستاي تعيين حوزه مأموريت شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي در تعامل با نقشه‌هاي كلان حوزه علم و فرهنگ كشور، مقرر گرديد وظيفه تدوين نقشه اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي شامل دو حوزه علم ديني و فرهنگ اسلامي در ذيل اسناد فرادستي "نقشه جامع علمي كشور" و"نقشه مهندسي فرهنگي" بر عهده شورا قرار گيرد.

بر همين اساس دبيرخانه موظف گرديد اقدامات لازم در خصوص انجام اين مأموريت را بررسي و برنامه‌هاي خود را به شورا ارائه نمايد.