ماده واحده "احاله هماهنگي و برنامه‌ريزي وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهيد مفتح به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري"

ماده واحده «احاله هماهنگي و برنامه‌ريزي وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهيد مفتح به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري» که در جلسه 679 مورخ 14/10/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، براساس مصوبه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ‌ابلاغ مي‌شود:

«ماده واحده- صلاحيت و مسيوليت هماهنگي و برنامه‌ريزي درمورد موضوع وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهيد مفتح به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها احاله مي‌شود.

تبصره- وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،‌ دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراکز و دستگاه‌هاي ذيربط همانند بسيج اساتيد و حوزه علميه،‌ موظفند در راستاي ماموريت فوق‌الذکر با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها همکاري نمايند».