مصوبه انتخاب دبير هيأت مرکزي جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

جناب آقاي دکتر محققي به عنوان دبير هيأت مرکزي جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انتخاب گرديد.