اصلاح تبصره 3 الحاقي به بند 5 ماده 5 آيين نامه تشکيل هيأت عالي جذب، مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوب گرديد، تبصره 3 الحاقي به بند 5 ماده 5 آيين نامه تشکيل هيأت عالي جذب، مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح ذيل تغيير يابد:

براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاء هيأت علمي، مربياني که موفق به اخذ مدرک دکتري گرديده و به مرتبه استادياري ارتقاء يافته اند، در صورت کسب حداقل امتياز مصوب هيأت امناء مؤسسه، مي توانند بدون احراز مرتبه دانشياري به رسمي- قطعي تبديل وضعيت نمايند.