آيين نامه طرح دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزشي

آيين نامه طرح دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزشي به شرح زير به تصويب رسيد:

مقدمه:

باتوجه به اهميت و جايگاه اعضاي هيأت علمي در تربيت نيروي انساني مؤمن و متخصص و كارآمد در تحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامي و همچنين تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه، طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه اجرا مي گردد.

مادة 1: هدف :

ارتقاي مستمر علمي، معرفتي، فرهنگي و مهارتي اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در راستاي پاسخگويي به نيازها و اولويت‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي كشور و تقويت روحيه خودباوري در آنان.

مادة 2: تعاريف:

اعضاي هيأت علمي: مخاطبان اين آيين نامه كليه اعضاي هيأت علمي اعم از پيماني، رسمي -آزمايشي و رسمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور مي‌باشند.

مؤسسات: شامل: 1.مؤسسه پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري، 2.مركز امور هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 3.دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي.

مادة 3: عناوين دوره‌ها:

- ضوابط و مقررات دانشگاهي                                                                                                (16 ساعت)

- روشها و فنون تدريس                                                                                                      (16 ساعت)

- روش و مديريت تحقيق                                                                                                    (16ساعت)

- ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي                                                                                   (16 ساعت)

- مديريت اطلاعات علمي و منابع الكترونيكي                                                                            (16 ساعت)

- انديشه سياسي اسلامي و مباني انقلاب اسلامي                                                                         (16 ساعت)

- اخلاق علمي و حرفه‌اي                                                                                                     (16 ساعت)

- معرفت‌شناسي اسلامي و فلسفه علم                                                                                      (32 ساعت)

- اصول تعليم و تربيت اسلامي                                                                                              (16 ساعت)

- تاريخ علم متناسب با رشته تحصيلي و تاريخ تمدن اسلامي                                                          (16 ساعت)

تبصره 1: وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي موظف هستند سرفصل‌هاي عناوين 1 الي 5 را بر اساس ويژگي‌هاي مراكز تابعه، تدوين نموده و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها نيز موظف است با مشاركت دستگاه‌ها پيشنويس سرفصلهاي عناوين 6 الي10 را تدوين و به اطلاع شوراي اسلامي شدن برسانند.

تبصره 2: محتواي عناوين دوره ها متناسب با سه حوزه عمده: 1.علوم انساني و اجتماعي و هنر، 2.فني و مهندسي و علوم پايه، 3.پزشكي و علوم زيستي تدوين خواهد گرديد.

تبصره 3: دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي حسب نياز و تشخيص وضعيت خود مي‌توانند نسبت به تدوين و انجام برنامه‌هاي تكميلي اقدام نمايند.

تبصره 4: اعضاي هيأت علمي مي‌توانند در صورت ارائه گواهي معتبر مبني بر گذراندن عناوين 2و3و4و5 در محورهاي مزبور، شركت نكنند.

مادة 4: اجرا

مديريت اجرايي طرح به عهده مؤسسات مذكور در مادة 2 و با همکاري مراكز تابعه در ذيل سياست‌ها و برنامه‌ها و سرفصل‌هاي مدون توسط وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در دوره‌هاي محوله مي‌باشد. هر مؤسسه موظف است هر ساله هزينه هاي اجرايي طرح و برنامه سالانه خود را پيش بيني و به تصويب برساند.

مادة 5: روش هاي اجراي دوره ها

فرآيند توانمندسازي اعضاي هيأت علمي از طريق روشهاي ذيل به تناسب وضعيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي انجام خواهد پذيرفت:

1-      برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي (در تابستان يا بين ترم‌ها)

2-      تهيه کتاب، نرم‌افزار و بسته‌هاي آموزشي و راهنماي عملي(Hand Book)

3-      برگزاري سمينار توجيهي

4-      برگزاري جلسات هم‌انديشي

مادة 6: وظايف مؤسسات عبارتند از:

1-     طراحي برنامه‌هاي آموزشي استاندارد متناسب با سرفصل‌هاي تدوين شده

2-     طراحي، تدوين و انتشار منابع درسي دوره‌ها در ذيل سياست‌ها و سرفصل‌هاي مصوب

3-     شناسايي و تأييد صلاحيت مدرسين توانمند

4-     تعيين بودجه ساليانه و تصويب آن در دستگاه مربوطه

5-     برگزاري دوره‌هاي مصوب و نظارت و ارزيابي سالانه دوره‌ها

6-      ارائه گزارش عملكرد و ارزيابي ساليانه به شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي

7-     صدور گواهي شركت در دوره‌هاي آموزشي براي شركت‌كنندگان

مادة 7:

هر عضو هيأت علمي جديدالاستخدام ميبايست حداكثر در عرض يك سال نخست شروع به كار خود در دوره‌ها شركت كند و دوره‌ها در سه سطح و در مقاطع تبديل وضعيت، هماهنگ با آيين‌نامه هيأت عالي جذب برگزار خواهد شد و شركت‌كنندگان بايد امتيار لازم را بعد از پايان هر دوره كسب كنند.

تبصره1: براي تبديل وضعيت به مرتبه بالاتر، ارائه گواهينامه معتبر براي سال‌هاي خدمت ضروري است.

تبصره2: امتياز هر دوره از صفر محاسبه مي‌گردد و براي دوره‌هاي بعد قابل ذخيره‌سازي نيست و در صورت عدم كسب امتياز لازم دوره تجديد خواهد شد.

تبصره3: مدرسان حق‌التدريس و پاره وقت آيين‌نامه جداگانه خود را خواهند داشت.

تبصره4: دانشجويان بورسيه مي‌توانند سطح اول دوره‌ها را در حين تحصيل بگذرانند.

 

اين آيين نامه در 7 ماده و 8 تبصره در جلسه 174 شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي، مورخ 29/11/1387 تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.