ماده واحده "اعطاي مجوز به نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در خصوص بررسي استمرار صلاحيت علمي و عمومي اعضاي هيأت علمي رسمي- قطعي گروه معارف اسلامي"

 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 635 مورخ 21/8/87، بنا به پيشنهاد دو فوريتي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و براساس مصوبه شوراي اسلامي شدن


مراکز آموزشي، «اعطاي مجوز به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در خصوص بررسي استمرار صلاحيت علمي و عمومي اعضاي هيات علمي رسمي - قطعي گروه معارف اسلامي» را به شرح ذيل تصويب نمود:


«ماده واحده - نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در صورت احراز مراتب فقدان صلاحيت علمي و يا عمومي اساتيد رسمي - قطعي معارف اسلامي، موظف است ضمن لغو مجوز تدريس آنها، حسب مورد نسبت به معرفي آنها به وزارتخانه‌هاي ذيربط، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراکز آموزش عالي بمنظور انجام ساير اقدامات لازم، اقدام نمايد.

تبصره 1- دستورالعمل اجرايي نحوه رسيدگي به موارد عدم صلاحيت اساتيد رسمي - قطعي معارف اسلامي و نحوه تجديدنظر در آن، به تصويب شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها خواهد رسيد.

تبصره2- وزارتخانه‌هاي ذيربط، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراکز آموزش عالي چنانچه زمينه استفاده از افراد مزبور را در ساير امور (غير از تدريس دروس معارف اسلامي) نداشته باشند، نسبت به پايان دادن به خدمت آنها اقدام خواهند نمود.

تبصره 3- هيأت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي دانشگاهها کمافي‌السابق حق رسيدگي به تخلفات اساتيد معارف اسلامي را خواهند داشت.»