روال جذب اساتيد معارف و نحوه بررسي صلاحيت علمي و عمومي ايشان

با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين مصوبه شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و مراكز آموزشي در مورد تشكيل شوراي عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها مقرر گرديد روال جذب اساتيد معارف مانند ساير اساتيد انجام پذيرد. اما در خصوص صلاحيت علمي و عمومي ايشان، نياز به تشكيل كميته تخصصي نمي باشد و تصميم امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مبناي تصميم گيري هيئت‌ عالي جذب مي‌باشد.