مصوبه انتخاب دبير هيأت جذب حمايت دستگاه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

دكتر عامري از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دكتر عين‌اللهي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان دبير هيأت جذب حمايت دستگاه هاي مزبور انتخاب گرديدند.