انتخاب رييس هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي

دکتر کي نژاد به سمت رياست شوراي عالي جذب اعضاي هيات علمي انتخاب گرديد و مقرر شد ايشان سريعا نسبت به تعيين ساختار و جذب بودجه و ... اقدام نمايد.