تأسيس دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 583 مورخ 26/2/85 موضوع تاسيس دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها را به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده واحده: «نظر به ضرورت تربيت مدرسان معارف اسلامي دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تاسيس مي‌شود.

 

اساسنامه اين دانشگاه توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تهيه و تدوين و به منظور تصويب به شوراي گسترش آموزش عالي ارايه مي‌شود».