تشکيل کميته عملياتي شدن مصوبات و تصميمات شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي

مقرر گرديد کميته اي متشکل از معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي با مسئوليت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، جهت عملياتي شدن مباحث و مصوبات تشکيل شود.