عناوين دروس عمومی معارف اسلامی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۴۲ مورخ 23/4/83، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره ۲۲۹۶/۲ مورخ 23/3/83) عناوین سرفصل دروس معارف اسلامی را به این شرح تصویب کرد:

۱ـ دروس عمومی معارف اسلامی در پنج گروه و با این عناوین درسی می‌باشند:
الف ـ گرایش مبانی نظری اسلام
کد درس:
۰۱۱ عنوان درس: اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد) واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۱۲ عنوان درس: اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۱۳ عنوان درس: انسان در اسلام واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۱۴ عنوان درس: حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام واحد: ۲ ساعت: ۳۲

ب ـ اخلاق اسلامی
کد درس:
۰۲۱ عنوان درس: فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۲۲ عنوان درس: اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۲۳ عنوان درس: آیین زندگی (اخلاق کاربردی) واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۲۴ عنوان درس: عرفان عملی اسلام واحد: ۲ ساعت: ۳۲

ج ـ انقلاب اسلامی
کد درس:
۰۳۱ عنوان درس: انقلاب اسلامی ایران واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۳۲ عنوان درس: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واحد: ۲ساعت:۳۲
کد درس:
۰۳۳ عنوان درس: اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) واحد: ۲ ساعت: ۳۲

د-تاریخ و تمدن اسلامی
کد درس:
۰۴۱ عنوان درس: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۴۲ عنوان درس: تاریخ تحلیلی صدر اسلام واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۴۳ عنوان درس: تاریخ امامت واحد: ۲ ساعت: ۳۲ه ه- آشنایی با منابع اسلامی
کد درس:
۰۵۱ عنوان درس: تفسیر موضوعی قرآن واحد: ۲ ساعت: ۳۲
کد درس:
۰۵۲ عنوان درس: تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد: ۲ ساعت: ۳۲


۲ـ گذراندن حداقل ۴ واحد از دروس مزبور برای دانشجویان دوره‌های کاردانی و حداقل ۱۲ واحد برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای الزامی است.

۳ـ دانشجویان دوره‌های کاردانی موظفند یکی از دروس خود را از گروه «مبانی نظری اسلام» و درس دوم را از گروه دروس «اخلاق اسلامی» انتخاب کنند.

۴ـ دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای موظفند دو درس خود را از گروه « مبانی نظری اسلام» و یک درس را از هر یک از چهار گروه دیگر انتخاب کنند.

۵ـ دانشجویان دوره‌های کارشناسی ناپیوسته با توجه به گذراندن چهار واحد درسی در دوره کاردانی صرفاً موظفند چهار درس از چهار گروه «مبانی نظری اسلام»، «انقلاب اسلامی» ، «تاریخ تمدن اسلامی» و «آشنایی با منابع اسلامی» را انتخاب کنند.
۶ـ دانشجویان اقلیت‌های دینی می‌توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس مندرج در جدول دروس عمومی معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند.

۷ـ سرفصل دروس مزبور پس از تصویب در شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ می‌شود.