مصوبه انتخاب رييس شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي

آقاي دكتر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به اتفاق آراء به رياست شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها مراکز آموزشي انتخاب گرديد.