الحاق يک تبصره به ماده 2 آيين‌نامه شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 505 مورخ 16/7/81، به پيشنهاد شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي الحاق يک تبصره به ماده 2 آييننامه اين شورا را به شرح زير تصويب کرد:

 

تبصره: در جلساتي که رييس شورا حضور ندارد اعضاي حاضر يکي از اعضا را به عنوان رييس موقت انتخاب ميکنند تا مسئوليت اداره جلسه را بر عهده داشته باشد.