سياست‌هاي راهبردي و اجرايي اسلامي شدن وزارت آموزش و پرورش (مدرسه اسلامي)

متن کامل مصوبه در مجموعه مشروح مصوبات شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی موجود می‌باشد.