تغيير نام ستاد گسترش و تعميق اسلام در مراکز آموزشيِ وزارت آموزش و پرورش به ستاد گسترش و اعتلاء تربيت اسلامي در مراکز آموزشي

با تغيير نام "ستاد گسترش و تعميق اسلام در مراكز آموزشي" وزارت آموزش و پرورش به "ستاد گسترش و اعتلاء تربيت اسلامي در مراكز آموزشي" موافقت شد