عضویت سه نفر از رؤسای دانشگاهها در جلسات شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی

مصوب گردید سه نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، صنعتی و علوم انسانی به عنوان عضو مدعو به مدت یکسال در جلسات شورا شرکت نمایند.

کلمات کلیدی
تهیه کننده: